Przetargi.pl
Przetarg nieograniczony nr 2/DSz/2013 na dostawę sprzętu medycznego do Aresztu Śledczego w Gdańsku

Areszt Śledczy ogłasza przetarg

 • Adres: 80-803 Gdańsk, ul. Kurkowa 12
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 058 3231000, 3231260 , fax. 058 3025125
 • Data zamieszczenia: 2013-07-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Areszt Śledczy
  ul. Kurkowa 12 12
  80-803 Gdańsk, woj. pomorskie
  tel. 058 3231000, 3231260, fax. 058 3025125
  REGON: 00062649000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sw.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przetarg nieograniczony nr 2/DSz/2013 na dostawę sprzętu medycznego do Aresztu Śledczego w Gdańsku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa w ciągu 60 dni od daty zawarcia umowy do siedziby zamawiającego transportem własnym wykonawcy i na jego koszt sprzętu medycznego w postaci: Holtera EKG, kardiomonitora typu PC 300 lub równoważnego, elektrycznego ssaka medycznego, łóżka do pionizacji. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia podano w załączniku nr 1 do specyfikacji znajdujacy sie na stronie www.zp.sw.gov.pl
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 331000000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 60 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium nie jest wymagane

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zp.sw.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach