Przetargi.pl
Wykonanie remontu ciągów komunikacyjnych oraz sanitariatów dla potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej; 76-271 Ustka-Lędowo, ul. Komandorska 54 dz. nr 357/5 Obr. Lędowo

Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SP ZOZ ogłasza przetarg

 • Adres: 76-271 Ustka-Lędowo, ul. Komandorska 54
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 59 8151-859 , fax. 59 8148 408
 • Data zamieszczenia: 2013-07-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SP ZOZ
  ul. Komandorska 54 54
  76-271 Ustka-Lędowo, woj. pomorskie
  tel. 59 8151-859, fax. 59 8148 408
  REGON: 77098096000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wsplspzoz-ustka.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie remontu ciągów komunikacyjnych oraz sanitariatów dla potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej; 76-271 Ustka-Lędowo, ul. Komandorska 54 dz. nr 357/5 Obr. Lędowo
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem umowy jest wykonanie remontu ciągów komunikacyjnych oraz sanitariatów dla potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej; 76-271 Ustka-Lędowo, ul. Komandorska 54 dz. nr 357/5 obr. Lędowo.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452100002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wsplspzoz-ustka.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach