Przetargi.pl
Dokończenie remontu świetlicy wiejskiej i zagospodarowanie centrum wsi Studzienice

Gmina Kaliska ogłasza przetarg

 • Adres: 83-260 Kaliska, ul. Nowowiejska 2
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 058 5889201 , fax. 058 5889206
 • Data zamieszczenia: 2013-07-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Kaliska
  ul. Nowowiejska 2 2
  83-260 Kaliska, woj. pomorskie
  tel. 058 5889201, fax. 058 5889206
  REGON: 19167569800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kaliska.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dokończenie remontu świetlicy wiejskiej i zagospodarowanie centrum wsi Studzienice
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Remont budynku. a. montaż drzwi aluminiowych, b. ścianki i przegrody płycinowe; ścianki działowe c. remont dachu d. instalacja wentylacyjna e. instalacja elektryczna f. wykonanie instalacji odgromowej wraz z pomiarami 2. Zagospodarowanie terenu przy świetlicy a. wykonanie nawierzchni z kostki POLBRUK gr. 80mm b. dostawa i montaż tablic do koszykówki i siatkówki , siatka z antenką c. malowanie linii boiska do koszykówki d. montaż i zakup piaskownicy wypełnionej piaskiem - zamykanej, karuzela, huśtawka, bujak z systemem fundamentowania 2 szt, huśtawka podwójna, ławka z oparciem e. altana -2szt. o wymiarach 3*3m zgodnie z projektem budowlanym f. wiata na drewno opałowe 3,5*7m. zgodnie z projektem budowlanym g. ogrodzenie z siatki o wys. 1,5m. , brama szer. 4m, furtka wys. 1,25m. h. plantowanie powierzchni gruntu 3. Posadzka i ogrzewanie podłogowe a. kotły grzewcze gazowe - dostawa i montaż pompy ciepła Viesman 200S lub pompy równoważnej o tych samych parametrach b. montaż ogrzewania podłogowego - układ wężownicy ślimakowy wraz z częścią instalacyjną c. rozdzielacze do ogrzewania d. regulacja ogrzewania podłogowego przy rozstawie rur 150mm e. próba szczelności ogrzewania f. podkłady betonowe- jastrychowy podkład pod podłogi ogrzewane g. posadzki z płytek GRES 30*30cm. Obsługa geodezyjna tj. wytyczenie i inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza po stronie Wykonawcy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452100002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.kaliska.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach