Przetargi.pl
Remont pokrycia dachowego na budynku Szkoły Podstawowej w Maszewie Lęborskim (budynek z kancelarią)

Gmina Cewice z siedzibą organu wykonawczego gminy ogłasza przetarg

 • Adres: 84-312 Cewice, ul. W. Witosa 16
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 059 8613460 , fax. 059 8613462
 • Data zamieszczenia: 2013-07-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Cewice z siedzibą organu wykonawczego gminy
  ul. W. Witosa 16 16
  84-312 Cewice, woj. pomorskie
  tel. 059 8613460, fax. 059 8613462
  REGON: 77097975000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.cewice.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont pokrycia dachowego na budynku Szkoły Podstawowej w Maszewie Lęborskim (budynek z kancelarią)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiot zamówienia obejmuje remont pokrycia dachowego na budynku Szkoły Podstawowej w Maszewie Lęborskim (budynek z kancelarią) 2.Szczegółowy zakres ilościowy i rzeczowy robót określa: a)opis techniczny robót b)przedmiar robót c)Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 3.Zakres prac obejmuje: a)Roboty rozbiórkowe: a)rozebranie istniejącego komina, b)demontaż przewodów uziemiających i odgromowych, c)rozbiórka rynien, rur spustowych, d)rozbiórka obróbek blacharskich b)Roboty naprawcze: a)pokrycie dachu papą termozgrzewalną dwukrotnie po uprzednim dociepleniu stropodachu styropianem gr. 12 cm obustronnie laminowanym papą (styropapa) z przyklejeniem. Druga warstwa z papy modyfikowanej o gr. 5,2 mm w kolorze czerwonym b)obróbka komina z cegły klinkierowej c)nowe obróbki blacharskie d)montaż rynien dachowych i rur spustowych e)wymiana wsporników i instalacji odgromowej wraz z badaniami 4.Do Wykonawcy należy wywóz odpadów we własnym zakresie i na własny koszt oraz uporządkowanie placu budowy
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452619106
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1.Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 750,00 zł 2.Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed terminem składania ofert. 3.Wadium może zostać wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1)pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego Bank Millenium nr 77 1160 2202 0000 0002 3043 5431 z dopiskiem wadium na Remont pokrycia dachowego na budynku Szkoły Podstawowej w Maszewie Lęborskim (budynek z kancelarią) ; za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin, w którym odpowiednia kwota znajdzie się na rachunku Zamawiającego; kserokopię dowodu wpłaty wadium potwierdzoną przez Wykonawcę należy dołączyć do oferty; 2)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3)gwarancjach bankowych; 4)gwarancjach ubezpieczeniowych; 5)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. nr 109, poz. 1158, z późn. zmianami)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.cewice.pl/zamowienia
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach