Przetargi.pl
WYKONANIE REMONTU DACHU, OBRÓBEK BLACHARSKICH I INSTALACJI ODGROMOWEJ W BUDYNKU NR 3 I 38 W M. GDYNIA GRABÓWEK

Centrum Wsparcia Teleinformatycznego i Dowodzenia Marynarki Wojennej ogłasza przetarg

 • Adres: 84-200 Wejherowo, ul. Jana III Sobieskiego 277
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 58 6765 621 , fax. 58 6765787
 • Data zamieszczenia: 2014-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centrum Wsparcia Teleinformatycznego i Dowodzenia Marynarki Wojennej
  ul. Jana III Sobieskiego 277 277
  84-200 Wejherowo, woj. pomorskie
  tel. 58 6765 621, fax. 58 6765787
  REGON: 22048345900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.cwtid.mw.mil.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Obrona Narodowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  WYKONANIE REMONTU DACHU, OBRÓBEK BLACHARSKICH I INSTALACJI ODGROMOWEJ W BUDYNKU NR 3 I 38 W M. GDYNIA GRABÓWEK
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w podziale na dwa zadania: zadanie 1 - remont dachu, obróbek blacharskich i instalacji odgromowej w budynku nr 3 w miejscowości Gdynia Grabówek, zadanie 2 - remont dachu, obróbek blacharskich i instalacji odgromowej w budynku nr 38 w miejscowości Gdynia Grabówek, Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają przedmiary robót oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiące załączniki do niniejszej SIWZ. Zamawiający wymaga aby Wykonawca na zrealizowany przedmiot zamówienia udzielił gwarancji w wymiarze 36 miesięcy, licząc od daty podpisania protokołu końcowego odbioru robot. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent czy pochodzenie - należy przyjąć, że wskazane patenty, znaki towarowe, pochodzenie określają parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, co oznacza, że zamawiający dopuszcza złożenie oferty w tej części przedmiotu zamówienia o równoważnych parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452619106
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.cwtid.mw.mil.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach