Przetargi.pl
ZP/41/2014 Rozbudowa układu drogowego Osiedla Studenckiego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego wraz z dostosowaniem do aktualnych przepisów przeciwpożarowych - ETAP II.

Gdański Uniwersytet Medyczny ogłasza przetarg

 • Adres: 80-210 Gdańsk, ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. (058) 349 12 23 , fax. (058) 349 12 24
 • Data zamieszczenia: 2014-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gdański Uniwersytet Medyczny
  ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a 3a
  80-210 Gdańsk, woj. pomorskie
  tel. (058) 349 12 23, fax. (058) 349 12 24
  REGON: 00028862700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gumed.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ZP/41/2014 Rozbudowa układu drogowego Osiedla Studenckiego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego wraz z dostosowaniem do aktualnych przepisów przeciwpożarowych - ETAP II.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. rozbudowa układu drogowego Osiedla Studenckiego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego wraz z dostosowaniem do aktualnych przepisów przeciwpożarowych - ETAP II. 2. Szczegółowy zakres ilościowy oraz jakościowy robót budowlanych będących przedmiotem niniejszego zamówienia został zawarty w załącznikach do SIWZ które stanowią: Zał. 5.1 - projekt wykonawczy -branża elektryczna Zał. 5.2 - projekt wykonawczy - branża teletechniczna Zał. 5.3 - projekt wykonawczy - branża sanitarna Zał. 6 - STWiOR Zał. 7 - projekt umowy WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV): 45100000-8; 45233252-0; 45233220-7; 45112710-5; 14212310-6; 45231400-9; 45315700-5; 45231300-8; 45231300-8; 45232140-5; 45232310-8; 45111000-8; 45233000-9; 45233280-5; 45111200-0; 45231220-3; 45316110-9; 14212310-6; 45111000-8; 45330000-9; Zał. 8 - plan sytuacyjny ETAP II
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331402
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 120 dni

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gumed.edu.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach