Przetargi.pl
Dostawa dygestoriów oraz sprzętu laboratoryjnego ujętych w 4 pakietach ZP/66/2013

Gdański Uniwersytet Medyczny ogłasza przetarg

 • Adres: 80-210 Gdańsk, ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. (058) 349 12 23 , fax. (058) 349 12 24
 • Data zamieszczenia: 2013-07-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gdański Uniwersytet Medyczny
  ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a 3a
  80-210 Gdańsk, woj. pomorskie
  tel. (058) 349 12 23, fax. (058) 349 12 24
  REGON: 00028862700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gumed.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa dygestoriów oraz sprzętu laboratoryjnego ujętych w 4 pakietach ZP/66/2013
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa dygestoriów oraz sprzętu laboratoryjnego ujętych w 4 pakietach dla potrzeb Zakładu Toksykologii Środowiska w ramach realizowanego projektu pn.: Przebudowa i wyposażenie Zakładu Toksykologii Środowiska dla potrzeb nowego unikatowego kierunku Zdrowie Środowiskowe w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 2. Na przedmiot zamówienia składają się następujące pakiety, opisane szczegółowo w załączniku Nr 3 do niniejszej SIWZ: Pakiet nr 1 - dostawa: I. Dygestorium 1200 z szafką - szt. 1 II. Dygestorium 1200 z szafką do przechowywania substancji lotnych i łatwopalnych - szt. 1 III. Dygestorium wzmocnione 1200 z szafką do przechowywania kwasów i zasad - szt. 1 IV. Szafa do przechowywania substancji lotnych i łatwopalnych - szt. 1 V. Odciąg stanowiskowy na łamanej rurze z końcówką ssącą do montażu na suficie - szt. 1 Pakiet nr 2 - dostawa generatora (wytwornicy) azotu z powietrza atmosferycznego - szt. 1 Pakiet nr 3 - dostawa generatora powietrza - szt. 1 Pakiet nr 4 - dostawa zmywarki laboratoryjnej z urządzeniem kompaktowym do destylacji i demineralizacji wody - kpl. 1
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 391800007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 42 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.przetargi.gumed.edu.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach