Przetargi.pl
ROZSZERZENIE INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ I WSPÓŁPRACY W POLSKO - CZESKIM POGRANICZU

Ośrodek Sportu i Rekreacji ogłasza przetarg

 • Adres: 47-400 Racibórz, ul. Zamkowa 4
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 4153717 , fax. 032 4153717
 • Data zamieszczenia: 2013-10-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Ośrodek Sportu i Rekreacji
  ul. Zamkowa 4 4
  47-400 Racibórz, woj. śląskie
  tel. 032 4153717, fax. 032 4153717
  REGON: 00033130000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.osir.bipraciborz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Zakład Budżetowy - podsektora samorządowego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ROZSZERZENIE INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ I WSPÓŁPRACY W POLSKO - CZESKIM POGRANICZU
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest : Budowa 4 boisk do streetballa łącznie z ogrodzeniem oraz dostawą elementów parkowych. Teren boisk do streetballa - 324 m2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja projektowa wykonana przez Raciborskie Przedsiębiorstwo Inwestycyjne sp. z.o.o. 47-400 Racibórz ul. Lecznicza 7, zawierająca w szczególności projekt budowlano-wykonawczy, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz przedmiary, która stanowi załącznik Nr 7 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiajacy nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.osir.bipraciborz.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach