Przetargi.pl
Dostawa materiałów biurowych dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach dla potrzeb Projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pod nazwą Zdobywanie kwalifikacji zawodowych drogą do pokonywania barier na rynku pracy

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego ogłasza przetarg

 • Adres: 40-507 Katowice, ul. Francuska 78
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 3593002 , fax. 032 3593001
 • Data zamieszczenia: 2013-10-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego
  ul. Francuska 78 78
  40-507 Katowice, woj. śląskie
  tel. 032 3593002, fax. 032 3593001
  REGON: 27374789400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.word.katowice.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: samorządowa wojewódzka osoba prawna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa materiałów biurowych dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach dla potrzeb Projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pod nazwą Zdobywanie kwalifikacji zawodowych drogą do pokonywania barier na rynku pracy
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są dostawy materiałów biurowych w dwóch transzach dostarczanych na koszt Wykonawcy do siedziby WORD w Katowicach tj. I transza do 8 listopada 2013 r. i II transza do 31.01.2014 r. Podział materiałów biurowych został opisany w pkt.3.10 SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 301976442
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium nie jest wymagane

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.word.katowice.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach