Przetargi.pl
Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

Zarząd Dróg i Służby Komunalne ogłasza przetarg

 • Adres: 44-238 Czerwionka-Leszczyny, ul. Polna 6
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 0-32 42 77 543
 • Data zamieszczenia: 2013-10-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg i Służby Komunalne
  ul. Polna 6 6
  44-238 Czerwionka-Leszczyny, woj. śląskie
  tel. 0-32 42 77 543
  REGON: 24078547500000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wszelkich robót budowlanych, instalacyjnych, infrastrukturalnych w oparciu o opracowaną dokumentację i specyfikację techniczną, prowadzące do kompleksowej realizacji zamówienia w celu uzyskania pozwolenia na użytkowanie Punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych przy ul. Polnej 6 w Czerwionce-Leszczynach na parceli nr 4448/282 , na wyżej wymienione roboty składają się: - roboty ziemne, - wykonanie podkładów betonowych na podłożu gruntowym, - wykonanie ław fundamentowych,-wykonanie izolacji ław fundamentowych i stóp fundamentowych, - wykonanie konstrukcji stalowej wiaty magazynowej, - montaż rynien i rur spustowych, - montaż stolarki okiennej i obróbki blacharskie, - wykonanie instalacji wentylacyjnej, - wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie, - wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej, - wykonanie ogrodzenia z siatki wraz z bramą, - wykonanie ścian oporowych z prefabrykowanych elementów kątowych, - wyposażenie PSZOK ( w tym kontener stróżówki i kontenery na odpady), - przyłączenie i wykonanie kanalizacji deszczowej, - przyłączenie i wykonanie kanalizacji sanitarnej, - przyłączenie i wykonanie instalacji elektrycznej, - wykonanie i połączenie z istniejącym rejestratorem instalacji monitoringu. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do: - wykonanie prac wykończeniowo-porządkowych po realizacji robót zasadniczych, - uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak również terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę w tym dokonania na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektów lub instalacji, - skompletowania i dostarczenia Zamawiającemu wszelkich dokumentów odbiorowych wymaganych stosownymi przepisami ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.), w tym uzyskanie pozytywnych opinii i stanowisk służb, o których mowa w art. 56 ust.1 Prawa budowlanego, w celu uzyskania pozwolenia na użytkowanie, - udziału w procedurze uzyskania pozwolenia na użytkowanie oraz wykonania na koszt własny Wykonawcy ewentualnych zaleceń instytucji dokonujących kontroli i odbiorów wg przepisów Prawa budowlanego
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452000009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1.Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku formach wymienionych w art. 45 ust.6 ustawy Prawo zamówień publicznych. Gwarancja ubezpieczeniowa, gwarancja bankowa i poręczenie złożone jako wadium muszą posiadać okres ważności nie krótszy niż okres związania ofertą, pod rygorem wykluczenia wykonawcy z postępowania . 3.Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacać przelewem na rachunek bankowy w Orzesko- Knurowskim Banku Spółdzielczym o/Czerwionka - Leszczyny, Nr 13 8454 1095 2003 0041 5598 0003. Terminem wniesienia wadium w formie pieniądza jest termin wpływu na konto Zamawiającego. Wadium musi być na koncie Zamawiającego w terminie do 29.10.2013r. do godz. 9.30. 4.W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż w pieniądzu kserokopię dokumentu wadialnego potwierdzoną za zgodność z oryginałem należy załączyć do oferty, natomiast oryginał dokumentu wadialnego należy również załączyć do oferty z tym, że w sposób umożliwiający jego złożenie i przechowanie bez naruszania oferty w Zarządzie Dróg i Służb Komunalnych w Czerwionce - Leszczynach. 5.W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu do oferty należy załączyć dokument lub kserokopię dokumentu potwierdzającego dokonanie wniesienia wadium. Informacje dodatkowe: 1) Wadium będzie zwrócone w terminie i na warunkach wskazanych w art.46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych. W przypadku wadium wniesionego w pieniądzu zwrot nastąpi przelewem na rachunek bankowy wskazany na piśmie przez Wykonawcę, 2) Zamawiający zwróci wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania , z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem zapisów art.46 ust.4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych. 3) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 4) Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 5) Zamawiający zatrzymuje wadium ,jeżeli Wykonawca którego oferta została wybrana: a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.czerwionka-leszczyny.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach