Przetargi.pl
Rozbudowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Skarszów Górny, gm. Dębnica Kaszubska

Gmina Dębnica Kaszubska ogłasza przetarg

 • Adres: 76-248 Dębnica Kaszubska, ul. Zjednoczenia 16a
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 0-59 81-31-623 , fax. 0-59 81 31 634
 • Data zamieszczenia: 2013-03-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Dębnica Kaszubska
  ul. Zjednoczenia 16a 16a
  76-248 Dębnica Kaszubska, woj. pomorskie
  tel. 0-59 81-31-623, fax. 0-59 81 31 634
  REGON: 77097980300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://ug.debnicakaszubska.ibip.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbudowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Skarszów Górny, gm. Dębnica Kaszubska
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Opis przedmiotu zamówienia 1.Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Skarszów Górny, gm. Dębnica Kaszubska. 2.Zakres robót obejmuje zmianę sposobu użytkowania istniejącego budynku po hydroforni na świetlicę wraz z rozbudową i przebudową w celu utworzenia obiektu infrastruktury społecznej. 3.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi projekt budowlany świetlicy wiejskiej - załącznik i nr 6 do SIWZ oraz przedmiary robót - załącznik nr 7 do SIWZ. 4.Wykonawca dla niniejszego zamówienia zobowiązany jest również wykonać poniższe czynności, a tym samym uwzględnić je w proponowanej przez siebie cenie ofertowej: a)przywrócenie do stanu pierwotnego terenu po zakończeniu prac, b)odszkodowania za wyrządzone szkody dla osób fizycznych i prawnych, c)koszty organizacji placu budowy, w tym i dostawy potrzebnych mediów na potrzeby prowadzenia prac, po uzyskaniu wcześniej warunków ich dostawy od użytkowników sieci, d)bieżącego usuwania na swój koszt wszelkich urządzeń pomocniczych, zbędnych materiałów i innych nieczystości stałych, e)inne roboty w ramach ryzyka wykonawcy, nie ujęte w przedmiarach robót oraz wszelkie uzgodnienia, badania, dokumenty, potrzebne do odbioru. 5.Zamawiający uznaje, że każdy wykonawca przeanalizuje zakres robót do wykonania wynikający z projektu, przedmiaru robót. Ewentualne, ustalone na podstawie własnego doświadczenia prace dodatkowe, nie ujęte w projekcie i przedmiarach, Wykonawca uwzględni w proponowanej przez siebie cenie umownej. 6.Przedmiary są elementem pomocniczym do wykonania oferty - podstawą wykonania oferty jest projekt. Kosztorys ofertowy ma obejmować cały zakres robót - umożliwiający oddanie obiektu do użytkowania. 7.Zamawiający przewiduje zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, w następujących przypadkach: a)zmiana terminu realizacji robót w przypadku: -przestojów i opóźnień niezawinionych przez Wykonawcę, -działania siły wyższej mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonania robót, -wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych -konieczności dokonania zmian w dokumentacji projektowej -wprowadzenia robót zamiennych, które ze względu na technologię wykonania w znacznym stopniu wpływają na terminową realizację przedmiotu umowy, -wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych W ww. przypadkach wystąpienia opóźnień strony ustalają nowe terminy realizacji, z tym że minimalny okres przesunięcia terminu zakończenia równy będzie okresowi przerwy lub postoju. b)zmiana osób nadzorujących ze strony zamawiającego, c)zmiana kierownika robót ze strony wykonawcy, d)ustawowa zmiana podatku VAT e)zmiana wartości przedmiotu umowy z tytułu wprowadzenia robót zamiennych i rozliczeń powykonawczych, f)zmiana terminów harmonogramu rzeczowo - finansowego 8.Wymagany okres gwarancji na wykonane roboty (materiały i robociznę) wynosi 60 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego. 9.Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia zgodnie z art. 67 ust 1 pkt. 6 Ustawy PZP. 10.Zamawiający zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w zakresie ustalonych robót; roboty wykazane w kosztorysie lub w SIWZ, które nie będą realizowane lub będą wykonywane w części ich wartości, obniżą wartość umowy w oparciu o składniki cenotwórcze wykazane przez Wykonawcę w swojej ofercie. 11.Istnieje możliwość wykonania robót lub prac zamiennych uprzednio zgłoszonych przez kierownika budowy i zaakceptowanych przez inspektora nadzoru i Zamawiającego, przy czym wartość umowy nie może ulec zwiększeniu. 12.W przypadku odstąpienia od realizacji części zakresu opisanego w kosztorysie lub w specyfikacji Zamawiający obniży wartość umowy w oparciu o składniki cenotwórcze przedstawione przez Wykonawcę w swojej ofercie. 13.Zamawiający dopuszcza zaoferowanie materiałów równoważnych (o parametrach równoważnych lub wyższych). Wykonawca poprzez zaoferowanie materiałów równoważnych, zapewnia, iż ich zastosowanie nie spowoduje obniżenia jakości przedmiotu zamówienia, oraz że są to materiały o parametrach i właściwościach nie gorszych niż zaproponowane w projekcie budowlany. Użyte w dokumentacji projektowej i przedmiarach znaki towarowe i nazwy są przykładowe. W przypadku materiałów i urządzeń równoważnych muszą to być materiały i urządzenia dopuszczone do użytku na terenie UE.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca składający ofertę jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 4 000,00 zł

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://ug.debnicakaszubska.ibip.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach