Przetargi.pl
Dostawa fabrycznie nowych materiałów instalacyjnych dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Miastku

Zakład Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg

 • Adres: 77-200 Miastko, ul. A. Mickiewicza 3
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 059 8572795 , fax. 059 8572795
 • Data zamieszczenia: 2013-03-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Wodociągów i Kanalizacji
  ul. A. Mickiewicza 3 3
  77-200 Miastko, woj. pomorskie
  tel. 059 8572795, fax. 059 8572795
  REGON: 77052323300000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Gminny Zakład Budżetowy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa fabrycznie nowych materiałów instalacyjnych dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Miastku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje dostawę w ciągu jednego roku od dnia podpisania umowy materiałów instalacyjnych takich jak rury wodociągowe i kanalizacyjne, zasuwy, obudowy zasuw, łuki segmentowe, skrzynki uliczne i hydrantowe, hydranty, tuleje, kołnierze, nasuwki, redukcje, mufy, kolana, opaski, złączki i zawory.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 441642009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Działając w oparciu o art. 45 ustawy Pzp Zamawiający odstępuje od wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.zwik.miastko.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną