Przetargi.pl
Usługi Transportowe - Wywóz nieczystości z terenów zielonych w Chojnicach

Urząd Miejski ogłasza przetarg

 • Adres: 89-600 Chojnice, ul. Stary Rynek 1
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 052 3971800 , fax. 052 3972194
 • Data zamieszczenia: 2013-03-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Miejski
  ul. Stary Rynek 1 1
  89-600 Chojnice, woj. pomorskie
  tel. 052 3971800, fax. 052 3972194
  REGON: 00052345900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.miastochojnice.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługi Transportowe - Wywóz nieczystości z terenów zielonych w Chojnicach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem Zamówienia jest usługa transportowa polegająca na zebraniu i wywozie nieczystości z ulic , placów i terenów zielonych na terenie miasta Chojnice Usługa transportowa na samochód typ ciężarowy uniwersalny o ładowności do 1500kg z załadunkiem i wyładunkiem materiałów i nieczystości oraz transportem na wysypisko w Nowym Dworze i kosztem składowania odpadów . Wykonawca jest zobowiązany do dołączenia do rachunku kwitu wagowego i kserokopię karty przekazania odpadu. Wykonawca musi składować odpady na składowisko odpadów w miejsce zgodnie z Wojewódzkim planem gospodarki odpadami oraz odpady zielone do miejsc przeznaczonych na ich składowanie. Wykonawca staje się posiadaczem i wytwórcą odpadów powstałych w wyniku prowadzenia prac. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania należytej staranności przy wywozie nieczystości a w szczególności do usunięcia śmieci z jezdni i chodnika , które mogą wypadać podczas zbieranie. W trakcie realizacji zamówienia wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia na żądanie Zamawiającego dokumentu potwierdzającego przyjęcie odpadów na składowisko odpadów lub inne miejsce zgodnie z ich przeznaczeniem Ceny oferty muszą uwzględnić wszystkie koszty związane z prawidłowa realizacją zamówienia. Wybrany wykonawca zobowiązany będzie przed podpisaniem umowy przedłożyć zamawiającemu zaświadczenie o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 900000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.miastochojnice.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach