Przetargi.pl
Całodobowe utrzymanie jezdni, chodników i parkingów w strefie śródmiejskiej w Chojnicach do dnia 31 grudnia 2017

Urząd Miejski ogłasza przetarg

 • Adres: 89-600 Chojnice, ul. Stary Rynek 1
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 052 3971800 , fax. 052 3972194
 • Data zamieszczenia: 2015-12-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Miejski
  ul. Stary Rynek 1 1
  89-600 Chojnice, woj. pomorskie
  tel. 052 3971800, fax. 052 3972194
  REGON: 00052345900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.miastochojnice.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Całodobowe utrzymanie jezdni, chodników i parkingów w strefie śródmiejskiej w Chojnicach do dnia 31 grudnia 2017
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: 1.Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie usług związanych z całodobowym utrzymaniem chodników, jezdni i parkingów w strefie śródmiejskiej ( zgodnie z załączoną mapą - zał. nr 7) obejmującej następujące ulice : 1. ul. Kościuszki 2. ul. Stary Rynek , 3. ul. 31 Stycznia 4. ul. Szewska 5. ul. Myśliboja 6. ul. Gimnazjalna 7. ul. Szpitalna 8. Plac Jagielloński ( jezdnie , chodniki i parkingi ) - nawierzchnia z kostki kamiennej i klinkieru 9. ul. Wałowa 10. ul. Grobelna 11. Fosa Miejska 12. ul. Młyńska 13. ul. Strzelecka ( od ul. Młyńskiej do ul. Batorego ) 14. ul. Podmurna 15. ul. Staroszkolna 16. ul. Kręta 17. ul. Krótka 18. ul. Cechowa 19. ul. Bankowa ( od ul. Stary Rynek do skrzyżowania z ul. Sukienników) 20. ul. Pocztowa 21. ul. Nowe Miasto + parking 22. ul. Podgórna 23. ul. Spichrzowa + parking 24. ul. Koszarowa 25. ul. Jeziorna 26. parkingi, plac przed stadionem i droga dojazdowa do bramy stadionu 27. parkingi zlokalizowane wzdłuż ul. Mickiewicza ( na odc. od skrzyżowanie z ul. Nowe Miasto do ul. Okrężnej) 28. schody do ulicy Okrężnej 1.a.całodobowe utrzymanie czystości w okresie letnim obejmuje : - codzienne zamiatanie nawierzchni z klinkieru, polbruku, kostki kamiennej i granitowej oraz nawierzchni asfaltowych - zbieranie papierów, odpadków, śmieci , gumy do żucia - zbieranie odpadków z gazonów i zieleńców, - opróżnianie koszy ulicznych (w koszach należy umieścić worki foliowe) - usuwanie chwastów wyrastających z klinkieru, rt-bruku, kostki kamiennej oraz w Fosie Miejskiej - wywóz zebranych śmieci na wysypisko - mycie nawierzchni z klinkieru wodą z dodatkiem środków czyszczących (z uwagi na duże zanieczyszczenia od gołębi przyjąć mycie nawierzchni przynajmniej raz w tygodniu) - koszenie zieleńców: ul. Mickiewicza (wokół parkingu), 31 Stycznia przy Szkole Podstawowej nr 1, ul. Wałowa, ul. Grobelna, Fosa Miejska, Strzelecka - Batorego (wokół gazonów) - grabienie zieleńców: ul. Mickiewicza (wokół parkingu), 31 Stycznia przy Szkole Podstawowej nr 1, ul. Wałowa, ul. Grobelna, Fosa Miejska, Strzelecka - Batorego (wokół gazonów) - czyszczenie wpustów ulicznych oraz ścieków ulicznych w strefie centrum ( 1 raz w miesiącu kwietniu, 1 raz w miesiącu wrześniu) 1.b.utrzymanie nawierzchni w okresie zimowym: Nawierzchnie z klinkieru: - posypywanie nawierzchni preparatem służącym do zwalczania śniegu i oblodzenia (granulat przeciwoblodzeniowy mający działanie do - 30°C) - preparat zabezpieczy Wykonawca - posypywanie piaskiem wyłącznie na polecenie zamawiającego ( piasek zabezpieczy Wykonawca) - odśnieżanie ręczne lub mechaniczne - wywóz śniegu - na polecenie zamawiającego - śnieg należy odgarniać od budynków w stronę gazonów i na linię krawężnika - w dniach bez opadów śniegu utrzymywanie czystości jak w poz 1a. Nawierzchnie z kostki brukowej , kamiennej , granitowej oraz asfaltowej - odśnieżanie ręczne lub mechaniczne - posypywanie piaskiem lub solą z piaskiem (materiał na koszt wykonawcy) - wywóz śniegu - na polecenie zamawiającego - śnieg należy odgarniać od budynków w stronę gazonów i na linię krawężnika - w dniach bez opadów śniegu utrzymywanie czystości jak w poz. 1a 2.Szczegółowe warunki odśnieżania i posypywania W trakcie opadu jezdnie należy oczyszczać ze śniegu jedynie przy użyciu pługów odśnieżnych z ogumieniem (na nawierzchni z klinkieru). Dopiero po ustaniu opadu śnieżnego, po ostatnim przejściu pługu , należy jezdnie posypać środkami chemicznymi , aby usunąć resztki śniegu pozostałego po przejściu pługów. Nie wolno stosować do topnienia śniegu środków chemicznych jako samoistnego sposobu usuwania śniegu z jezdni . Nawierzchnie jezdni oczyszcza się ze śniegu pługami przez zgarnianie pokrywy śnieżnej na część przy krawężniku . Całkowite oczyszczenie nawierzchni z kostki granitowej i kamiennej ze śniegu samymi pługami w zasadzie nie jest możliwe dlatego celowe jest dodatkowe jej oczyszczenie z resztek śniegu walcową szczotką z drutów stalowych. Miejsca parkingowe w strefie płatnego parkowania (ul. Młyńska, ul. Stary Rynek, ul. Gimnazjalna, Plac Kościelny, ul. Nowe Miasto, ul. Spichrzowa ,ul. Pocztowa ul. Mickiewicza,) należy oczyszczać z zalegającego śniegu, nie składować śniegu wzdłuż krawędzi jezdni. W przypadku, gdy śnieg będzie utrudniał parkowanie należy go niezwłocznie wywieźć.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 900000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 2.000 zł PLN, słownie: dwa tysiące złotych. 2. Wadium należy wnieść w terminie do dnia 21.12.2015r. godz. 8.00 3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego Urząd Miejski Chojnice Nr 35 8146 0003 0000 0304 2000 0040 4. Wadium może być wnoszone również w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych i gwarancjach ubezpieczeniowych oraz poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w rt.6b ust.5 pkt.2 ustawy z dnia 09.11.2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości - dokument wadium należy dołączyć do oferty 5. Wykonawca, którego oferta nie będzie zabezpieczona akceptowalną formą wadium zostanie przez Zamawiającego wykluczony 6. Zwrot wadium a) Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt.6 ppkt. C) SIWZ. b) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie niniejszego zamówienia c) Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert 7. Ponowne wniesienie wadium Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 6 ppkt. A), jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca: - w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w rt. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w rt. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w rt. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w rt. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej; - odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; - zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin płatności
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.miastochojnice.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach