Przetargi.pl
Opracowanie ekspertyzy mykologicznej budynku mieszkalnego w Rokitkach gm. Tczew

Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gdańsku ogłasza przetarg

 • Adres: 83-000 Pruszcz Gdański, ul. Powstańców Warszawy 28
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 058 3004841, 3023817 , fax. 058 3004843
 • Data zamieszczenia: 2013-03-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gdańsku
  ul. Powstańców Warszawy 28 28
  83-000 Pruszcz Gdański, woj. pomorskie
  tel. 058 3004841, 3023817, fax. 058 3004843
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.anr.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: państwowa osoba prawna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie ekspertyzy mykologicznej budynku mieszkalnego w Rokitkach gm. Tczew
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest opracowanie ekspertyzy mykologicznej budynku mieszkalnego dwukondygnacyjnego, 6-cio rodzinnego mieszczącego się w Rokitkach ul. Kasztanowa 3, gm. Tczew, województwo pomorskie. Zakres prac obejmuje: 1) opis badanego budynku 2) dokumentacja fotograficzna przedstawiająca stan faktyczny obiektu z jego zagrożeniami, 3) rozpoznanie przyczyny powstania zagrożeń, 4) metody usunięcia przyczyny powstania zagrożeń, 5) klasyfikacja zagrożeń biologicznych (tj. grzybów, pleśni, bakterii, owadów). 6) zalecenie środków chemicznych zwalczających szkodniki i dobór metody ich stosowania, 7) dokumentacja techniczna - zaznaczenie na planach i rysunkach gdzie występuje porażenie, zaznaczenie obrębu, w którym powinny być wykonywane prace zabezpieczenia obiektu 8) przedmiar robót 9) kosztorys inwestorski. Pozostałe postanowienia dotyczące przedmiotu zamówienia oraz istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawartej umowy, w tym warunki realizacji zamówienia zawiera projekt umowy stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 731100006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 30 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiajacy nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.anr.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach