Przetargi.pl
Wykonanie badania ewaluacyjnego pt.: Ocena efektów realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013

Województwo Pomorskie ogłasza przetarg

 • Adres: 80-810 Gdańsk, ul. Okopowa 21/27
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 58 3261555 , fax. 58 3261556
 • Data zamieszczenia: 2016-04-05
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Województwo Pomorskie
  ul. Okopowa 21/27 21/27
  80-810 Gdańsk, woj. pomorskie
  tel. 58 3261555, fax. 58 3261556
  REGON: 19167483600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pomorskie.eu
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie badania ewaluacyjnego pt.: Ocena efektów realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Zadaniem Wykonawcy jest wykonanie badania ewaluacyjnego pt. /Ocena efektów realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013/, opracowania raportu z jego realizacji oraz opracowania modelu ekonomicznego dla województwa pomorskiego wraz z aplikacją użytkową. 2. Uzasadnienie: Celem strategicznym Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (RPO WP 2007-2013) jest poprawa konkurencyjności gospodarczej, spójności społecznej i dostępności przestrzennej województwa przy zrównoważonym wykorzystaniu specyficznych cech potencjału gospodarczego i kulturowego regionu oraz przy pełnym poszanowaniu jego zasobów przyrodniczych. Miarami syntetycznymi realizacji celu Programu są następujące wskaźniki: (1) zakumulowana stopa wzrostu PKB, (2) liczba utworzonych miejsc pracy netto oraz (3) stopa bezrobocia (zmiana). Interwencja RPO WP 2007-2013 była w województwie pomorskim istotnym, ale nie jedynym źródłem finansowania przedsięwzięć ze środków publicznych w okresie realizacji polityki spójności UE na lata 2007-2013. W związku z tym, ocena oddziaływania RPO WP 2007-2013 nie może być prowadzona z pominięciem pozostałych narzędzi interwencji publicznej uruchamianej na terenie województwa. Narzędzia te stanowią istotne czynniki rozwojowe dla regionu oraz są komplementarne w stosunku do wsparcia RPO WP 2007-2013. Dotyczy to przede wszystkim krajowych programów operacyjnych w ramach polityki spójności UE na lata 2007-2013, tj. Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka i Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Nie mniej ważny kontekst i uwarunkowanie realizacji RPO WP 2007-2013 stanowiły również środki w ramach Wspólnej Polityki Rolnej i Rybackiej, inwestycje publiczne realizowane bez wsparcia ze środków UE oraz inwestycje przedsiębiorstw. Realizacja badania wymaga opracowania regionalnego modelu ekonomicznego. Model ten musi uwzględniać specyfikę interwencji publicznej (w tym współfinansowanej ze środków UE) oraz inwestycji prywatnych (przedsiębiorstw). W RPO WP 2007-2013 oprócz miar syntetycznych zastosowano szereg wskaźników przedstawiających postęp rzeczowy realizacji celów głównych i szczegółowych poszczególnych Osi Priorytetowych Programu. W związku z zakończeniem realizacji RPO WP 2007-2013 zasadne jest dokonanie kompleksowej, jakościowej oceny uzyskanych efektów interwencji Programu, głównie w oparciu o osiągnięte wartości wskaźników programowych. Ocena ekspercka przy wykorzystaniu danych monitoringowych i sprawozdawczych, dokumentacji projektowej, danych pochodzących ze statystyki publicznej oraz gromadzonych przez instytucje, pozwoli oszacować rzeczywiste efekty osiągnięte w regionie dzięki realizacji RPO WP 2007-2013. Będzie ona w dużej mierze koncentrować się na kompleksowym, wieloaspektowym podsumowaniu dokonanego wsparcia. Wyniki badania ewaluacyjnego zostaną wykorzystane na potrzeby zamknięcia Programu. Dostarczą również Instytucji Zarządzającej Programem rekomendacji do optymalizacji wsparcia w ramach RPO WP 2014-2020, w szczególności w zakresie przyjętych w nim celów oraz wskaźników. 3. Odbiorcy badania: Głównym odbiorcą badania są: Zarząd Województwa Pomorskiego, jako Instytucja Zarządzająca RPO WP 2007-2013 i RPO WP 2014-2020 oraz Komisja Europejska. Stworzone na potrzeby badania narzędzie (model) będzie ponadto wykorzystane do celów sprawozdawczych i pozwoli na prowadzenie bieżącego monitoringu wpływu realizacji RPO WP 2014-2020 na sytuację społeczno-gospodarczą województwa pomorskiego. Adresatami wyników tych symulacji będą przede wszystkim Zarząd Województwa Pomorskiego oraz Komisja Europejska. 4. Założenia badania: 4.1. Zakres badania Zakres przedmiotowy: projekty zrealizowane w ramach RPO WP 2007-2013 Zakres czasowy: lata 2007-2015 Zakres terytorialny: województwo pomorskie 4.2. Cel główny i cele szczegółowe: Celem głównym badania jest kompleksowa ocena efektów realizacji RPO WP 2007-2013. Cele szczegółowe: 1) Ocena wpływu RPO WP 2007-2013 na sytuację społeczno-gospodarczą województwa pomorskiego. 2) Ocena jakościowa osiągniętych efektów realizacji RPO WP 2007-2013. 3) Rekomendacje dotyczące wdrażania RPO WP 2014-2020. 5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do SIWZ oraz pozostałe uregulowania dotyczące przedmiotu zamówienia zostały określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ. 6. Dodatkowo Zamawiający informuje, że: 1) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 2) Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. 3) Zamawiający nie przewiduje dokonywania zamówień uzupełniających. 4) Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w PLN. 5) Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 6) Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w niniejszym postępowaniu. 7) Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 8) Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. 9) Zamawiający nie ogranicza możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla Wykonawców, u których ponad 50% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne. 10) Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. 11) Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 731100006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Zakres, metodologia i koncepcja badania
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.pomorskie.eu/Article/id,12.html
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach