Przetargi.pl
Wykonanie oceny ex-ante dla instrumentów finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 - etap 2: Strategia Inwestycyjna

Województwo Pomorskie ogłasza przetarg

 • Adres: 80-810 Gdańsk, ul. Okopowa 21/27
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 58 3261555 , fax. 58 3261556
 • Data zamieszczenia: 2014-12-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Województwo Pomorskie
  ul. Okopowa 21/27 21/27
  80-810 Gdańsk, woj. pomorskie
  tel. 58 3261555, fax. 58 3261556
  REGON: 19167483600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pomorskie.eu
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie oceny ex-ante dla instrumentów finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 - etap 2: Strategia Inwestycyjna
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest badanie ewaluacyjne, drugi etap procesu oceny ex-ante w rozumieniu rozporządzenia ogólnego, tj. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. Art. 37 ust. 2 (lit. b, c, e, f, g) dotyczącej wykorzystania instrumentów finansowych (IF) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020). Niniejsze badanie będzie przeprowadzone metodą partycypacyjną w oparciu zarówno o podstawowe, jak i uzupełniające/ wspomagające narzędzia partycypacji. W wyniku badania - poprzez pracę z wykorzystaniem aktywnych metod, badań i warsztatów - wypracowane zostaną konkretne rozwiązania pozwalające na wykorzystanie IF w ramach RPO WP 2014-2020. Zgodnie z zasadą polityki opartej na dowodach (evidence based) - wiedza i doświadczenie Zamawiającego uzupełniane będą w sposób usystematyzowany wiedzą naukową i ekspercką Wykonawców. Przewiduje się, iż w ramach całego procesu badawczego - w odpowiedzi na bieżące potrzeby Zamawiającego - Wykonawca przeprowadzi ad-hoc badania pomocnicze, stworzy narzędzia badawcze wspomagające ocenę ex-ante, opracuje mechanizmy symulacji, koncepcje i wytyczne, które będą wykorzystane w procesie tworzenia Strategii Inwestycyjnej IF w RPO WP 2014-2020. Elementem zamówienia jest ponadto świadczenie usług doradztwa, obejmującego m. in.: 1) opiniowanie propozycji rozwiązań przygotowanych przez Zamawiającego, 2) udział w spotkaniach z przedstawicielami Zamawiającego. 2. Strategia inwestycyjna będzie uwzględniać ustalenia i rekomendacje będące wynikiem realizacji etapu 1 oceny ex-ante dla IF w ramach RPO WP 2014-2020, tj. analizy doświadczeń i zapotrzebowania (zgodnie z rozporządzeniem ogólnym Art. 37 ust. 2 lit. a i d) - etap ten został już zakończony. Raport końcowy z realizacji ww. badania zostanie Wykonawcy przekazany niezwłocznie po zawarciu umowy na realizację niniejszego zamówienia. 3. Zamówienie zostało podzielone na dwa zadania. Zadanie 1 polega na przeprowadzeniu pełnego procesu badawczego zgodnie z opisem przedstawionym w punkcie 1 i 2. Finalnym produktem Zadania 1 będzie raport końcowy zawierający podsumowanie całego procesu przygotowania Strategii Inwestycyjnej oraz właściwą Strategię Inwestycyjną wykorzystania IF w RPO WP 2014-2020 wraz z rekomendacjami. Zakres i sposób wdrożenia rekomendacji będą opracowane wspólnie przez Wykonawcę i Zamawiającego. Zadanie 2 polega na aktualizacji Strategii Inwestycyjnej i będzie realizowane wyłącznie w przypadku wprowadzenia istotnych zmian do projektu RPO WP 2014-2020, w szczególności w wyniku procesu negocjacji Programu z Komisją Europejską lub gdy przyjęte zostaną regulacje unijne bądź krajowe w zakresie IF. Zamawiający przewiduje, że łączny czas potrzebny na wykonanie Zadania 2 to około 15 osobodni. Aktualizacja może dotyczyć pełnego zakresu tematycznego wskazanego w pkt 1. 4. Rozporządzenie o którym mowa w pkt 1 : Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz.U. UE L 347 z 20.12.2013)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 731100006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: negocjacje z ogłoszeniem
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Wewnętrzna logiczna spójność koncepcji badania w odniesieniu do zakresu badania objętego przedmiotem zamówienia -przy czym 1%=1pkt
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach