Przetargi.pl
Wykonanie analizy porealizacyjnej dla przedsięwzięcia Rozbudowa infrastruktury portowej do obsługi statków ro-ro z dostępem drogowym i kolejowym w Porcie Gdynia

Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. ogłasza przetarg

 • Adres: 81-337 Gdynia, ul. Rotterdamska 9
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 058 627 40 36 , fax. 058 6274578
 • Data zamieszczenia: 2015-04-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.
  ul. Rotterdamska 9 9
  81-337 Gdynia, woj. pomorskie
  tel. 058 627 40 36, fax. 058 6274578
  REGON: 19192057700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.port.gdynia.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Port morski

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie analizy porealizacyjnej dla przedsięwzięcia Rozbudowa infrastruktury portowej do obsługi statków ro-ro z dostępem drogowym i kolejowym w Porcie Gdynia
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z punktem 7 Decyzji Prezydenta Miasta Gdyni nr UOD.DM.DZ.7335-69/08 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Rozbudowa infrastruktury portowej do obsługi statków ro-ro z dostępem drogowym i kolejowym w Porcie Gdynia oraz art. 66 ust. 1 i art. 83 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235), ze szczególnym uwzględnieniem: a) identyfikacji i oceny skutków niekorzystnych oddziaływań wraz z określeniem rzeczywistego wpływu przedsięwzięcia na środowisko, b) oceny zastosowanych sposobów i metod ochrony środowiska, c) wskazania w razie konieczności wariantowych działań ochronnych, d) analizy wpływu na klimat akustyczny, poprzez m.in. wykonanie pomiarów hałasu, zgodnie z obowiązującym prawem i porównanie uzyskanych danych z wynikami pomiarów przedrealizacyjnych, e) analizy wpływu na powietrze atmosferyczne, ze szczególnym uwzględnieniem emisji tlenków azotu, f) analizy wpływu na zanieczyszczenie środowiska wodno - gruntowego, g) dokonania oceny skuteczności zastosowanych rozwiązań w zakresie gospodarki wodno- ściekowej. 2. Wszystkie analizy chemiczne winny być wykonywane przez akredytowane laboratoria w rozumieniu ustawy o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2010 r., nr 138, poz. 2935) lub certyfikowane jednostki badawcze, o których mowa w art. 16, ust. 1 ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. z 2011 r., nr 63, poz. 322).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 731100006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.port.gdynia.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 60 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach