Przetargi.pl
Opracowanie 15 modeli biznesowych i 15 ocen potencjału przedsięwzięć na potrzeby realizacji projektu pn. INNOpomorze - Innowacyjne Powiązania, IV edycja, finansowanego z poddziałania 8.2.1. POKL

InnoBaltica Spółka z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 80-172 Gdańsk, ul. Trzy Lipy 3
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 510 268 727 , fax. + 48 58 739 71 17
 • Data zamieszczenia: 2015-08-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: InnoBaltica Spółka z o.o.
  ul. Trzy Lipy 3 3
  80-172 Gdańsk, woj. pomorskie
  tel. 510 268 727, fax. + 48 58 739 71 17
  REGON: 22063988400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.innobaltica.eu
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: spółka prawa handlowego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie 15 modeli biznesowych i 15 ocen potencjału przedsięwzięć na potrzeby realizacji projektu pn. INNOpomorze - Innowacyjne Powiązania, IV edycja, finansowanego z poddziałania 8.2.1. POKL
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest Opracowanie 15 modeli biznesowych i 15 ocen potencjału przedsięwzięć na potrzeby realizacji projektu pn. INNOpomorze - Innowacyjne Powiązania, IV edycja, finansowanego z poddziałania 8.2.1. POKL. 2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w II Części SIWZ pn. Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) oraz w III Części SIWZ pn. Wzór Umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 731100006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wadium Każdy Wykonawca składający ofertę zobowiązany jest zabezpieczyć ją wadium w wysokości: 3 600,00 PLN (słownie: trzy tysiące sześćset złotych 00/100). 1.1. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 09.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsię-biorczości. 1.2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 1.3. Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego: InnoBaltica Sp. z o.o., ul. Trzy Lipy 3, 80 - 172 Gdańsk, Polska. Nazwa banku: Bank Millennium SA Nr rachunku 14 1160 2202 0000 0001 4315 3249 z dopiskiem: Wadium - nr sprawy 01/VIII/2015/IPIV - Opracowanie 15 modeli biznesowych i 15 ocen potencjału przedsięwzięć na potrzeby realizacji projektu pn. INNOpomorze - Innowacyjne Powiązania, IV edycja, finansowanego z poddziałania 8.2.1. POKL. 1.4. Za termin wniesienia wadium w pieniądzu uważa się datę wpływu środków na konto Zamawiającego. 1.5. Oryginały dokumentów, o których mowa w ust. 1.1 pkt b) - e) należy złożyć wraz z ofertą w odrębnej kopercie oznaczonej: Wadium - nr sprawy 01/VIII/2015/IPIV - Opracowanie 15 modeli biznesowych i 15 ocen potencjału przedsięwzięć na potrzeby realizacji projektu pn. INNOpomorze - Innowacyjne Powiązania, IV edycja, finansowanego z poddziałania 8.2.1. POKL przed upływem terminu składania ofert, natomiast potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię dokumentów zaleca się dołączyć do oferty. 1.6. Wadium wniesione w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej musi zawierać klauzule gwarantujące bezwarunkową wypłatę pełnej kwoty wadium na rzecz Zamawiającego w przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych w art. 46 ust. 4a i w art. 46 ust. 5 ustawy PZP. 1.7. Gwarancja wadialna wnoszona w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej powinna zawierać następujące elementy: 1.7.1. nazwy: dającego zlecenie (Wykonawcy), Beneficjenta gwarancji (Zamawiającego) - InnoBaltica Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Trzy Lipy 3, 80 - 172 Gdańsk, Polska; gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, 1.7.2. określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, 1.7.3. kwotę gwarancji, 1.7.4. termin ważności gwarancji, 1.7.5. zobowiązanie gwaranta (zgodnie z art. 46 ust. 5 ustawy PZP) do: bezwarunkowej zapłaty kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Beneficjenta Gwarancji zawierające oświadczenie, że Wykonawca, którego ofertę wybrano: a) odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, lub b) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 1.7.6. zobowiązanie gwaranta (zgodnie z art. 46 ust. 4a ustawy PZP) do: bezwarunkowej zapłaty kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Beneficjenta Gwarancji zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. Oświadczenie Beneficjenta Gwarancji zostanie skonkretyzowane w zależności od wystąpienia przesłanek określonych w tym przepisie. 1.8. Gwarancja musi być egzekwowalna i wykonalna na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegać prawu polskiemu, a w sporach z gwarancji wyłącznie właściwy musi być Sąd Powszechny siedziby Zamawiającego. 1.9. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą. W przypadku przedłużenia terminu związania ofertą konieczne jest przedłużenie okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, wniesienie nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 1.10. Wykonawca, którego oferta nie będzie zabezpieczona wadium wniesionym we właściwej formie, terminie i kwocie zostanie wykluczony z przedmiotowego postępowania. 1.11. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 1.12. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 2. Zwrot wadium 2.1. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 2.4. 2.2. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie niniejszego zamówienia. 2.3. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 2.4. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. Zaleca się wskazanie w ofercie nr rachunku bankowego, na który należy dokonać zwrotu wadium. 3. Utrata wadium 3.1. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami na podstawie art. 46 ust. 4a, tj. jeżeli Wykonawca, w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej, a także: 3.2. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami na podstawie art. 46 ust. 5,tj. jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres Rękojmi
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.innobaltica.eu
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach