Przetargi.pl
Wykonanie usługi przeprowadzenia badania ewaluacyjnego: Jakość, przydatność i efektywność zatrudnieniowa wsparcia osób o niskich kwalifikacjach zawodowych działaniami szkoleniowymi w ramach projektów Działania 6.1 PO KL w województwie pomorskim.

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku ogłasza przetarg

 • Adres: 80-824 Gdańsk, ul. Podwale Przedmiejskie 30
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 58 3264890 , fax. 58 3261816
 • Data zamieszczenia: 2015-07-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku
  ul. Podwale Przedmiejskie 30 30
  80-824 Gdańsk, woj. pomorskie
  tel. 58 3264890, fax. 58 3261816
  REGON: 19203519100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wup.gdansk.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie usługi przeprowadzenia badania ewaluacyjnego: Jakość, przydatność i efektywność zatrudnieniowa wsparcia osób o niskich kwalifikacjach zawodowych działaniami szkoleniowymi w ramach projektów Działania 6.1 PO KL w województwie pomorskim.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi przeprowadzenia badania ewaluacyjnego Jakość, przydatność i efektywność zatrudnieniowa wsparcia osób o niskich kwalifikacjach zawodowych działaniami szkoleniowymi w ramach projektów Działania 6.1 PO KL w województwie pomorskim. Badaniem zostaną objęte szkolenia zawodowe, tzn. działania szkoleniowe z wyłączeniem szkoleń z zakresu przedsiębiorczości, języków obcych, szkoleń z rozwoju osobistego oraz nauki poszukiwania pracy, realizowane w ramach projektów z Poddziałania 6.1.1 PO KL oraz z Poddziałania 6.1.3 PO KL. Celem badania jest ocena wpływu wsparcia obejmującego szkolenia zawodowe realizowanego w ramach projektów Działania 6. 1 PO KL w województwie pomorskim na zmianę sytuacji zawodowej osób objętych tą formą wsparcia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, który stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 731100006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Koncepcja badawcza
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wup.gdansk.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach