Przetargi.pl
Przebudowa budynku mieszkalnego w m. Spole 1

Nadleśnictwo Leśny Dwór ogłasza przetarg

 • Adres: 76-248 Dębnica Kaszubska, Łysomiczki 2
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 0-59 8131329, 8131250
 • Data zamieszczenia: 2013-03-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Nadleśnictwo Leśny Dwór
  Łysomiczki 2
  76-248 Dębnica Kaszubska, woj. pomorskie
  tel. 0-59 8131329, 8131250
  REGON: 77052833100000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej-Nadleśnictwo

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa budynku mieszkalnego w m. Spole 1
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia publicznego jest przebudowa budynku mieszkalnego w Spole 1 na terenie Nadleśnictwa Leśny Dwór. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zakres rzeczowy i ilościowy został określony w przedmiarze robót stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ. Z wybranym wykonawcą zostanie zawarta umowa za cenę ryczałtową. Przebudowa budynku mieszkalnego w Spole 1 obejmuje roboty polegające na: Robotach budowlanych remontowych wewnętrznych, w tym: wymiana elementów stropu z wymianą izolacji budowa ścianek działowych, Uwaga: ścianki z płyt kartonowo-gipsowych typ GK, wymianę stolarki drzwiowej wewnętrznej, Uwaga: drzwi wewnętrzne pełne z płyty wiórowej kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym, wymianę stolarki drzwiowej zewnętrznej wymianę posadzek w łazience, wc, i kuchni - płytki gress Uwaga: typ i kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym, Wymiana okładziny ściennej w łazience, wc i kuchni-płytki malowanie ścian i sufitów Robotach sanitarnych, w tym: wymianę podejść wod.- kan. wraz z białym montażem kabina prysznicowa umywalki - 2 szt. kompakt z funkcją oszczędności wody - 2 szt. baterie umywalkowe montaż podgrzewacza wody roboty elektryczne, w tym: wymiana tablicy rozdzielczej Poprawa stanu technicznego istniejącej instalacji dołożenie obwodu gniazd wtykowych YDY p 3x2,5mm dołożenie obwodów oświetleniowych YDY p 3x1,5mm Roboty budowlane zewnętrzne, w tym: docieplenie budynku Usunięcie pokrycia z eternitu wraz z utylizacją Wykonanie nowego pokrycia z blachodachówki wraz wykonaniem zadaszenia nad drzwiami wejściowymi, montaż okna dachowego i wyłazu kominiarskiego Wykonanie nadbitek na krokwiach w celu wydłużenia okapu Wykonanie podbitki z desek wykonanie obróbek blacharskich z orynnowaniem wymiana stolarki okiennej
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 454530007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1.Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości: - 2 500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych). 2.Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach: a.pieniądzu; b.poręczeniach bankowych lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c.gwarancjach bankowych; d.gwarancjach ubezpieczeniowych; e.poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.). 3.Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy zamawiającego: 07 2030 0045 1110 0000 0092 8560 z dopiskiem (PRZEBUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO W M. SPOLE 1). Oryginał lub kserokopię dowodu przelewu potwierdzoną za zgodność z oryginałem należy dołączyć do oferty. Wadium uważa się za wniesione w terminie, jeżeli przed terminem składania ofert znajdzie się na koncie Zamawiającego. 4.Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 5.Zamawiający zwróci wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a Ustawy. 6.Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 7.Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 8.Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 Ustawy, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 9.Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 10.Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a.odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b.nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c.zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_szczecinek/nadl_lesny_dwor/zamowienia_publiczne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach