Przetargi.pl
Zorganizowanie i prowadzenie sezonowej obsługi płatnych niestrzeżonych parkingów dla pojazdów samochodowych w Strefach Płatnego Parkowania na terenie Gminy Miasta Krynica Morska

Urząd Miasta Krynica Morska ogłasza przetarg

 • Adres: 82-120 Krynica Morska, ul. Górników 15
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 55 2476527 , fax. 55 2476566
 • Data zamieszczenia: 2013-03-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Miasta Krynica Morska
  ul. Górników 15 15
  82-120 Krynica Morska, woj. pomorskie
  tel. 55 2476527, fax. 55 2476566
  REGON: 17000877400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.krynicamorska.tv
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zorganizowanie i prowadzenie sezonowej obsługi płatnych niestrzeżonych parkingów dla pojazdów samochodowych w Strefach Płatnego Parkowania na terenie Gminy Miasta Krynica Morska
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zorganizowaniu i prowadzeniu sezonowej obsługi parkingów od 1 lipca 2013 do 31 sierpnia 2015 w Strefach Płatnego Parkowania w pasie dróg gminnych Miasta Krynica Morska oraz pobieranie opłat za parkowanie pojazdów zgodnie z podjętymi uchwałami Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej stanowiącymi załącznik nr 7 do SIWZ. Realizacja usług w Strefach Płatnego Parkowania ( zwanych dalej SPP) oraz pobieranie opłat odbywać się będzie w terminach określonych Uchwałami Rady Miejskiej za pomocą parkometrów spełniających wymogi techniczno - eksploatacyjne.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 632240005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium ( o udzielenie którego będzie dany Oferent się ubiegał) w wysokości 7.000,00 zł. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Zasady wnoszenia i zwracania wadium określa art. 45 i 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. 2007, Dz. U. nr 223, poz. 1655 z 2008 r. Nr 171, poz.1058 ,Nr 220,poz.1420, nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr19,poz.101Nr 65, poz. 545, Nr 91, poz. 742, Nr 157, poz. 1241, Nr 206, poz. 1591, Nr 219, poz. 1706 i Nr 223,poz.1778 ) Wadium może być wnoszone w następujących formach: -pieniądzu, -poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, -gwarancjach bankowych, -gwarancjach ubezpieczeniowych, -poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6 b ust.5 pkt.2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (j.t. 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.). Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego: Nr 55 8308 0001 0006 1681 2000 0010 w BS STEGNA Do oferty należy dołączyć kserokopię dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.krynicamorska.tv
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach