Przetargi.pl
Zorganizowanie i prowadzenie sezonowej obsługi płatnych niestrzeżonych parkingów dla pojazdów samochodowych na terenie Powiatu Nowodworskiego w ustalonych przez Rady Gmin Stegna i Sztutowo Strefach Płatnego Parkowania

Zarząd Dróg Powiatowych ogłasza przetarg

 • Adres: 82-100 Nowy Dwór Gdański, ul. Morska 1
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 055 2472235 , fax. 055 2472235
 • Data zamieszczenia: 2010-05-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Powiatowych
  ul. Morska 1 1
  82-100 Nowy Dwór Gdański, woj. pomorskie
  tel. 055 2472235, fax. 055 2472235
  REGON: 17081824300000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zorganizowanie i prowadzenie sezonowej obsługi płatnych niestrzeżonych parkingów dla pojazdów samochodowych na terenie Powiatu Nowodworskiego w ustalonych przez Rady Gmin Stegna i Sztutowo Strefach Płatnego Parkowania
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zorganizowaniu i prowadzeniu sezonowej obsługi parkingów przez okres 3 lat ( 2010 -2012 r.) w Strefach Płatnego Parkowania w pasie dróg powiatowych Powiatu Nowodworskiego w gminach Stegna i Sztutowo oraz pobieranie opłat za parkowanie pojazdów zgodnie z podjętymi uchwałami Rad Gmin stanowiącymi załącznik nr 7 do SIWZ. Realizacja usług w Strefach Płatnego Parkowania ( zwanych dalej SPP) oraz pobieranie opłat odbywać się będzie w terminach określonych Uchwałami Rad Gmin za pomocą parkometrów spełniających wymogi techniczno - eksploatacyjne oraz sprzedaży biletów przez upoważnione osoby Wykonawcy (parkingowych) w przypadku miejsc gdzie nie umieszczono parkometru. Na przedmiot zamówienia składają się dwa następujące zadania: ZADANIE Nr I - Sztutowo W ramach tego zadania należy zorganizować Strefę Płatnego Parkowania w pasie drogowym następujących dróg powiatowych: a) droga Nr 2327G stanowiąca ul. Morską w miejscowości Katy Rybackie. Obszar strefy płatnego parkowania położony jest w obrębie ronda przy plaży oraz w odcinkach drogi w kilometrze : 0+286 - 0+371, 0+456 - 0+535, 0+558 - 0+738. Szczegółowo obszar Strefy Płatnego Parkowania określa ZAŁĄCZNIK GRAFICZNY ZADANIE Nr I (A). W obszarze Strefy Płatnego Parkowania przewiduje się zorganizowanie około 98 miejsc parkingowych i ustawienie nie mniej niż 1 parkometr ( w obrębie ronda). b) droga Nr 2326G stanowiąca ul. Morską w miejscowości Sztutowo . Obszar strefy płatnego parkowania położony jest w obrębie ronda przy plaży na długości 29 mb oraz w odcinkach drogi w kilometrze : 0+087 - 0+166, 0+585 - 0+850, 0+910 - 1+150. Szczegółowo obszar Strefy Płatnego Parkowania określa ZAŁĄCZNIK GRAFICZNY ZADANIE Nr I (B). W obszarze Strefy Płatnego Parkowania przewiduje się zorganizowanie około 89 miejsc parkingowych i ustawienie nie mniej niż 2 parkometry . Termin realizacji zadania od 01.07.2010 r. ZADANIE Nr II - Stegna W ramach tego zadania należy zorganizować Strefę Płatnego Parkowania w pasie drogowym następujących dróg powiatowych: a) droga Nr 2324G stanowiąca ul. Morską w miejscowości Jantar. Obszar Strefy Płatnego Parkowania położony jest w obrębie ronda przy plaży oraz na odcinku drogi w kilometrze : 0+142 - 0+497. Szczegółowo obszar Strefy Płatnego Parkowania. określa ZAŁĄCZNIK GRAFICZNY ZADANIE Nr II (A). W obszarze Strefy Płatnego Parkowania przewiduje się zorganizowanie około 88 miejsc parkingowych i ustawienie nie mniej niż 1 parkometr (w obrębie ronda). Z uwagi na remont nawierzchni drogi przewidywany termin rozpoczęcia realizacji zadania ( na tej drodze) określa się na 01 lipca 2010 r. b) droga Nr 2325G stanowiąca ul. Morską w miejscowości Stegna. Obszar strefy płatnego parkowania położony jest w obrębie ronda przy plaży w km 0+018,0 - 0+072,0 oraz na odcinku drogi w kilometrze : 0+390 - 0+600. Szczegółowo obszar Strefy Płatnego Parkowania określa ZAŁĄCZNIK GRAFICZNY ZADANIE Nr II (B). W obszarze Strefy Płatnego Parkowania przewiduje się zorganizowanie około 30 miejsc parkingowych i ustawienie nie mniej niż 1 parkometr ( w obrębie ronda) .Z uwagi na planowany na rok 2010 remont drogi rozpoczęcie realizacji zadania ( na tej drodze ) określa się na 01 maja 2011 r. Załączniki graficzne zawierające mapy z lokalizacją Stref Płatnego Parkowania stanowią załącznik nr 9 do SIWZ. Szczegółowe warunki realizacji usług w SPP określają Regulaminy Stref Płatnego Parkowania stanowiące załączniki do Uchwał: a) Uchwała Rady Gminy Stegna Nr XXXVII/364/10 z dnia 26 marca 2010 r. w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania na drogach publicznych na terenie Gminy Stegna , ustalenia opłat za parkowanie w tych strefach , opłaty dodatkowej oraz sposobu pobierania tych opłat. b) Uchwała Rady Gminy Sztutowo Nr XXXII/293/2010 z dnia 11 lutego 2010 w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania na drogach publicznych na terenie Gminy Sztutowo, ustalenia opłat za parkowanie w tych strefach , opłaty dodatkowej oraz sposobu pobierania tych opłat ( załącznik nr 7 do SIWZ).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 632240005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium na każde zadanie ( o udzielenie którego będzie dany Oferent się ubiegał) w wysokości 2.000,00 zł. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Zasady wnoszenia i zwracania wadium określa art. 45 i 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. 2007, Dz. U. nr 223, poz. 1655 z 2008 r. Nr 171, poz.1058 ,Nr 220,poz.1420, nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr19,poz.101Nr 65, poz. 545, Nr 91, poz. 742, Nr 157, poz. 1241, Nr 206, poz. 1591, Nr 219, poz. 1706 i Nr 223,poz.1778 ) Wadium może być wnoszone w następujących formach: - pieniądzu, - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6 b ust.5 pkt.2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (j.t. 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.). Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego: Nr 28 8306 0003 0000 3984 2000 0030 w Żuławskim Banku Spółdzielczym w Nowym Dworze Gdańskim. Do oferty należy dołączyć kserokopię dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.zdpndg.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach