Przetargi.pl
utrzymanie czystości i prace pomocnicze dla Trzeciego Urzędu Skarbowego w Gdańsku przy ulicy Żaglowej 2

Trzeci Urząd Skarbowy w Gdańsku ogłasza przetarg

 • Adres: 80-560 Gdańsk, ul. Żaglowa 2
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 58 3464346 , fax. 58 3464123
 • Data zamieszczenia: 2013-03-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Trzeci Urząd Skarbowy w Gdańsku
  ul. Żaglowa 2 2
  80-560 Gdańsk, woj. pomorskie
  tel. 58 3464346, fax. 58 3464123
  REGON: 19048099800000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa terenowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  utrzymanie czystości i prace pomocnicze dla Trzeciego Urzędu Skarbowego w Gdańsku przy ulicy Żaglowej 2
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia publicznego są usługi utrzymania czystości (powierzchni poziomych i pionowych) w dwóch budynkach Trzeciego Urzędu Skarbowego w Gdańsku i na terenie posesji oraz w dwóch pomieszczeniach archiwum zakładowego przy ul. Żaglowej 2 znajdujących się w odrębnym budynku i prace pomocnicze dla Trzeciego Urzędu Skarbowego w Gdańsku oraz zapewnienie niezbędnych środków czystości oraz sprzętu do wykonywania tych usług. Zamawiający zastrzega, że prace mają być wykonywane od poniedziałku do piątku oraz w wybrane soboty. Przewiduje się pracę maksymalnie w cztery soboty w ciągu 12 miesięcy. Dla określenia tych dni w dalszym opisie używa się sformułowania dni robocze
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 906200009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.is.gdansk.pl - link urzędy skarbowe - zakładka zamówienia publiczne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach