Przetargi.pl
Świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania dróg na terenie gminy Szemud w sezonie zimowym 2015/2017

Gmina Szemud ogłasza przetarg

 • Adres: 84-217 Szemud, ul. Kartuska 13
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 58 6764428 , fax. 58 6764428
 • Data zamieszczenia: 2015-12-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Szemud
  ul. Kartuska 13 13
  84-217 Szemud, woj. pomorskie
  tel. 58 6764428, fax. 58 6764428
  REGON: 19167542200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szemud.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania dróg na terenie gminy Szemud w sezonie zimowym 2015/2017
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Opis przedmiotu zamówienia (dla części 2, 7, 8, 9, 10, 13): Dla celów zimowego utrzymania dróg teren gminy został podzielony na czternaście rejonów odśnieżania obejmującego drogi gminne, drogi osiedlowe i dojazdowe w sołectwach oraz chodniki i parkingi publiczne według zestawień długości, występujących w poniższych wykazach i w harmonogramie (zał. Nr 3) utrzymywane w V standardzie zimowego utrzymania. Część 2 - REJON nr 2 obejmujący następujące sołectwo i drogi gminne odśnieżane w standardzie V: Sołectwo Koleczkowo, oraz droga gminna: Kielno - Marchowo - Koleczkowo - 3,55 km na odcinku od Ośrodka Zdrowia w Kielnie do Koleczkowa (skrzyżowanie z ul. Szkolną w Kielnie do skrzyżowania z ul. Kamieńską w Koleczkowie) - razem długość dróg około 36 km Wymagany sprzęt odśnieżający w rejonie 2: - pług ciężki szt. 1 W chwili wystąpienia zasp śnieżnych operator sprzętu rano o godz.4.30 bez wezwania przystępuje do odśnieżania najpierw drogi gminnej a następnie dróg sołeckich i dalej działa w porozumieniu z sołtysem wsi. Część 7 - REJON nr 7 obejmujący następujące sołectwa i drogi gminne odśnieżane w standardzie V. Sołectwa Szemud, Głazica, Grabowiec i drogi gminne Głazica - Przetoczyno o długości - 2,6 km, droga gminna Szemud - Grabowiec wraz z ul. Myśliwską - 4 km oraz parkingi publiczne we wsi Szemud wraz z chodnikami we wsi Szemud w tym: chodniki od skrzyżowania do Urzędu Gminy, od sklepu GS do SKR, od ul. Ks. Tomaszewskiego do ul. Myśliwskiej o długości około - 2km Zwalczanie śliskości na odcinkach bitumicznych dróg: Szemud - Grabowiec - ul. Myśliwska - 2,5 km, ul. Szkolna - 0,5 km Razem długość dróg około - 40 km. Wymagany sprzęt odśnieżający w rejonie 7: - pług ciężki szt. 1, - pług lekki z piaskarką lekką do odśnieżania i posypywania żwirem chodników o masie całkowitej zestawu do 2,3 ton - szt. 1 W chwili wystąpienia zasp śnieżnych operator sprzętu o godz. 4.30 bez wezwania przystępuje do odśnieżania najpierw dróg gminnych a następnie dróg sołeckich w porozumieniu z sołtysami wsi. Chodniki odśnieżane i posypywane będą na wezwanie koordynatora gminnego. Odcinki bitumiczne dróg w rejonie będą posypywane na wezwanie koordynatora. Część 8 - REJON nr 8 obejmujący następujące sołectwa odśnieżane w standardzie V. Sołectwo Przetoczyno i Częstkowo oraz droga gminna Przetoczyno - Częstkowo - 4,6 km Razem długość dróg około - 35 km. Wymagany sprzęt odśnieżający w rejonie 8: pług ciężki szt. 1 W chwili wystąpienia zasp śnieżnych operator sprzętu o godz. 4.30 bez wezwania przystępuje do odśnieżania dróg sołeckich w porozumieniu z sołtysem wsi. Część 9 - REJON nr 9 obejmujący następujące sołectwa i drogi gminne odśnieżane w standardzie V Sołectwa Donimierz i Szemudzka Huta oraz droga gminna: Donimierz - Otalżyno o długości - 4,0 km. Razem długość dróg około - 40 km. Wymagany sprzęt odśnieżający w rejonie 9: pług ciężki szt. 1, W chwili wystąpienia zasp śnieżnych operator sprzętu o godz. 4.30 bez wezwania przystępuje do odśnieżania najpierw drogi gminnej a następnie dróg sołeckich w porozumieniu z sołtysami wsi. Część 10 - REJON nr 10 obejmujący następujące sołectwa i drogi gminne odśnieżane w standardzie V Sołectwo Łebieńska Huta i Jeleńska Huta oraz droga gminna Łebieńska Huta - Jeleńska Huta o długości - 4,1 km. Razem długość dróg około - 50 km Wymagany sprzęt odśnieżający w rejonie 10: pług ciężki szt. 1, W chwili wystąpienia zasp śnieżnych operator sprzętu o godz. 4.30 bez wezwania przystępuje do odśnieżania najpierw drogi gminnej a następnie dróg sołeckich w porozumieniu z sołtysami wsi. Część 13 - REJON nr 13 obejmujący następujące sołectwo odśnieżane w standardzie V Sołectwo Łebno i droga gminna Łebno - Częstkowo - 4,2km Razem długość dróg około - 26 km Wymagany sprzęt odśnieżający w rejonie 13: pług ciężki szt. 1 W chwili wystąpienia zasp śnieżnych operator sprzętu o godz. 4.30 bez wezwania przystępuje do odśnieżania w porozumieniu z sołtysami wsi. 2. Szczegółowy zakres praw i obowiązków związanych z realizacją zamówienia określa umowa - projekt stanowiąca załącznik nr 1 i 2 do SIWZ. 3. Każdy z wykonawców może złożyć po jednej ofercie na max cztery części (rejony). 4. Sprecyzowany opis przedmiotu zamówienia oraz definicje i ilość sprzętu odśnieżającego zawarte są w harmonogramie zimowego utrzymania dróg gminnych na terenie gminy Szemud - zał. nr 3 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 906200009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium - niewymagalne

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: wysokość kary umownej
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.szemud.pl/zamowienia-publiczne.html
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach