Przetargi.pl
Wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodników, przebudowy drogi oraz zatoki autobusowej na terenie gm. Szemud

Gmina Szemud ogłasza przetarg

 • Adres: 84-217 Szemud, ul. Kartuska 13
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 58 6764428 , fax. 58 6764428
 • Data zamieszczenia: 2015-12-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Szemud
  ul. Kartuska 13 13
  84-217 Szemud, woj. pomorskie
  tel. 58 6764428, fax. 58 6764428
  REGON: 19167542200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szemud.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodników, przebudowy drogi oraz zatoki autobusowej na terenie gm. Szemud
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Zakres przedmiotu zamówienia: a) Wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodnika na ul. Wejherowskiej (od skrzyżowania z ul. Traktu Pocztowego do ul. Spokojnej) w Łebnie - chodnik 2,00 m - o długości ok. 180,00 + 40,00 = 220,00 m. - przejście dla pieszych, b) Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji ul. Warszawskiej w Bojanie I - etap - przebudowa sieci wodociągowej na długości ok. 500,00 m, - kolektor burzowy na długości ok. 600,00 m. - chodnik 2,00 x 2 o długości ok. 950,00 m. - oświetlenie o długości ok. 950,00 m, - nawierzchnia asfaltowa drogi - 6,00 m, - pozwolenie wodnoprawne II - etap (długość ok. 450,00 m.) - nawierzchnia drogi z kostki betonowej - chodnik 2,00 x 2 - oświetlenie uliczne, - odprowadzenie wód do kolektora burzowego, c) Dokumentacja projektowa budowy chodnika na ul. Wejherowskiej w Częstkowie (od zatoczki w kierunku ul. Przetoczyńskiej) - chodnik 2,00 m o dlugości ok. 200,00 m - kolektor burzowy. d) Dokumentacja projektowa budowy chodnika na ul. ks. Tomaszewskiego w Szemudzie - chodnik 2,00 m o długości ok. 320,00 m - kolektor burzowy, - oświetlenie uliczne, e) Dokumentacja projektowa zatoki autobusowej na ul. Wygoda w Przetoczynie 2. Szczegółowy zakres opracowania projektowo-kosztorysowego obejmuje(dla każdej inwestycji oddzielnie - 5 inwestycji), o których mowa w pkt. 2: a) uzyskanie aktualnych podkładów geodezyjnych, niezbędnych do opracowania dokumentacji 1: 500, b) opracowanie projektu budowlanego z el. proj. wykonawczego (obejmującego wszystkie wymagane branże), zgodnie z przepisami Prawa budowlanego i spełniającego wymagania rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133)oraz wymagania Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 2002,poz. 2072) w tym informacja BIOZ, wraz z opisami i rysunkami niezbędnymi do realizacji robót - w liczbie 6 egzemplarzy, c) uzyskanie wszystkich wymaganych uzgodnień niezbędnych do otrzymania pozwolenia na budowę, d) sporządzenie wykaz działek, na których będzie zlokalizowana inwestycja wraz z adresami właścicieli oraz nr ewidencyjny działki, nr wpisu do Księgi wieczystej właściwego Sądu z podaniem właścicieli ujawnionych w księdze wieczystej i odpis mapki ewidencyjnej - w liczbie 1 egzemplarzu,, e) uzgodniony projekt docelowej organizacji ruchu - w liczbie 4 egzemplarzy. f) opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, przez którą należy rozumieć opracowanie zawierające zbiory wymagań w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, obejmujące w szczególności wymagania właściwości materiałów, wymagania dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót oraz zakresu prac, które powinny być ujęte w cenach poszczególnych pozycji przedmiarów - w liczbie 1 egzemplarzu, g) opracowanie założeń wyjściowych do kosztorysowania robót, przez które należy rozumieć dane techniczne, technologiczne i organizacyjne, nieokreślone w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, a mające wpływ na wysokość wartości kosztorysowej robót budowlanych - w liczbie 1 egzemplarzu, h) opracowanie przedmiarów robót, przez które należy rozumieć opracowanie zawierające opis robót budowlanych w kolejności technologicznej ich wykonania, z podaniem liczby jednostek przedmiarowych robót, wynikających z dokumentacji projektowej, oraz podstaw do ustalenia cen jednostkowych robót lub nakładów rzeczowych - w liczbie 1 egzemplarzu, i) opracowanie kosztorysu inwestorskiego, który należy wykonać zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 2004 Nr 130 poz. 1389) - w liczbie 1 egzemplarzu, Dokumentacje należy wykonać ze szczególnym uwzględnieniem art. 29 - 31 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych. 2.1 Należy uzyskać warunki przyłączenia do sieci wraz z sięgaczami w UG Szemud. 2.2 Należy uzyskać warunki przyłączenia do sieci energetycznej. 2.3 Uzyskanie wypisu i wyrysuj z MPZP lub uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. 2.4 Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia oraz w przypadku konieczności opracowanie raportu oddziaływania na środowisko, jeżeli będzie taka potrzeba.W wyniku weryfikacji dokumentacji przez Starostwo Powiatowe w Wejherowie w celu wydania pozwolenia na budowę. 2.5 Wykonawca zobowiązuje się w ramach umowy i umownego wynagrodzenia - w przypadku uwag- dokonać stosownych zmian do dokumentacji projektowej. Wykonany komplet dokumentacji (każda inwestycja oddzielnie) należy przedłożyć w formie elektronicznej (tożsamej z wersją papierową) w formacie ogólnodostępnym (Word, Excel, JPG lub PDF). - Projekt, jeżeli będzie sporządzony w wersji elektronicznej w PDF to musi to być jeden plik odzwierciadlający (tożsamy) z wersję papierową nie większy niż 30 000 KB! - Kosztorysy również należy przedłożyć w wersji elektronicznej w formacie kompatybilnym z programem Norma PRO lub pliki muszą posiadać rozszerzenie KST pliki muszą być w wersji edytowalnej. Projekty na etapie koncepcji, należy uzgodnić z Gminą Szemud - Referat ZP, pokój nr 8, p. S. Miotke. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają: rysunki, opis oraz zakres. Dokumenty te stanowią załącznik Nr 5 do SIWZ. 4. Szczegółowy zakres praw i obowiązków związanych z realizacją zamówienia określa umowa - projekt stanowiąca załącznik 4 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 713220001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium - niewymagalne

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: wysokość kary umownej
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.szemud.pl/zamowienia-publiczne.html
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach