Przetargi.pl
Ochronę obiektów oraz terenu Muzeum Miasta Gdyni przy ul. Zawiszy Czarnego 1 w Gdyni.

Muzeum Miasta Gdyni ogłasza przetarg

 • Adres: 81-374 Gdynia, ul. Zawiszy Czarnego 1
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 58 6620910 , fax. 58 6620940
 • Data zamieszczenia: 2015-12-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Muzeum Miasta Gdyni
  ul. Zawiszy Czarnego 1 1
  81-374 Gdynia, woj. pomorskie
  tel. 58 6620910, fax. 58 6620940
  REGON: 00103070100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.muzeumgdynia.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Samorządowa Instytucja Kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Ochronę obiektów oraz terenu Muzeum Miasta Gdyni przy ul. Zawiszy Czarnego 1 w Gdyni.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi ochrony obiektów i terenu Muzeum Miasta Gdyni przy ul. Zawiszy Czarnego 1 w Gdyni wraz z konwojowaniem wartości pieniężnych. Przedmiot zamówienia obejmuję usługę całodobowej przez wszystkie dni tygodnia bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia przez dwóch pracowników ochrony w budynkach Muzeum i na terenie przyległym do Muzeum, monitorowania sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych i przeciwpożarowych, ochrony doraźnej w postaci patrolu interwencyjnego w sytuacjach alarmowych, awaryjnych lub kontrolnych, dodatkowego zabezpieczenia przez zwiększoną liczbę pracowników ochrony wydarzeń kulturalnych takich jak Noc Muzeów, koncerty, pokazy lub inne uroczystości związane z dużą liczbą uczestników, w wymiarze maksymalnie do 300 roboczogodzin w okresie obowiązywania umowy, konwojowania wartości pieniężnych w obrębie miasta Gdyni poniżej 0,2 jednostki obliczeniowej. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia, w tym określenie obowiązków pracowników ochrony zawiera załącznik nr 1 do SIWZ - Regulamin Ochrony Muzeum Miasta Gdyni. Konwojowanie wartości pieniężnych w obrębie miasta Gdyni poniżej 0,2 jednostki obliczeniowej. Czas konwoju do 1 godziny. Przyjęta liczba konwojów w okresie obowiązywania umowy do 12 konwojów. Powiadomienie o konieczności konwoju nastąpi z wyprzedzeniem minimum 4 godzinnym. Zamawiający informuje, iż ilość konwojów jest ilością szacunkową (przewidywaną przez Zamawiającego). Zamawiający zastrzega sobie możliwość niezrealizowania planowanej ilości konwojów, bez podania przyczyny. Zmiany w żadnym razie nie mogą być podstawą jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany będzie do utworzenia stałego zespołu od 6 do 8 odpowiednio przeszkolonych i wyposażonych osób pełniących ochronę w Muzeum. Pracownicy realizujący usługę ochrony określoną przedmiotem zamówienia, muszą legitymować się statusem pracowników ochrony w rozumieniu ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia i być wpisani na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej lub kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego, którą prowadzi Komendant Główny Policji w systemie teleinformatycznym i legitymować się zaświadczeniem potwierdzającym ten fakt oraz posiadać co najmniej 2-letnie udokumentowane doświadczenie kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej lub kwalifikowanego pracownika zabezpieczenia technicznego. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania przez cały okres trwania umowy, ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na sumę ubezpieczenia na wszystkie i jedno zdarzenia na kwotę nie mniejszą niż 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych). Wykonawca posiada certyfikat systemu zarządzania jakością w organizacji: ISO 9001 w zakresie ochrony fizycznej i technicznej osób i mienia lub równoważny wydany przez uprawnione jednostki certyfikujące nie budzący wątpliwości jakiej firmy dotyczy. Wykonawca może przeprowadzić wizję obiektów przeznaczonych do ochrony. Zamawiający nie dopuszcza realizacji części zamówienia (opisanej w Rozdziale III pkt. 2 ppkt. 2.1.), która dotyczy bezpośrednio ochrony obiektu przez podwykonawców. Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, a w stosunku do podwykonawców na których zasoby Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy Wykonawca zobowiązany jest podać również nazwę (firmę) podwykonawcy. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za czynności wykonane przez podwykonawców, również za usterki gwarancyjne.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 797100004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie oczekuje wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Liczba procentowa pracowników z doświadczeniem w obiektach muzealnych lub salach wystawowych.
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.muzeumgdynia.pl/zamowienia-publiczne/zamowienia-publiczne-2015-r/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach