Przetargi.pl
Sukcesywna dostawa fabrycznie nowych materiałów elektrycznych dla jednostek organizacyjnych Politechniki Gdańskiej

Politechnika Gdańska Dział Zamówień Publicznych ogłasza przetarg

 • Adres: 80-233 Gdańsk, ul. Narutowicza 11/12
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. +48 58 347 24 00 , fax. +48 58 347 29 13
 • Data zamieszczenia: 2013-03-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Politechnika Gdańska Dział Zamówień Publicznych
  ul. Narutowicza 11/12 11/12
  80-233 Gdańsk, woj. pomorskie
  tel. +48 58 347 24 00, fax. +48 58 347 29 13
  REGON: 00000162000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pd.gda.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywna dostawa fabrycznie nowych materiałów elektrycznych dla jednostek organizacyjnych Politechniki Gdańskiej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa fabrycznie nowych materiałów elektrycznych dla jednostek organizacyjnych Politechniki Gdańskiej. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): CPV: 31000000-6 2.Przedmiot zamówienia obejmuje również odbiór zużytych materiałów elektrycznych przeznaczonych do recyklingu lub utylizacji w okresie trwania umowy i w liczbach objętych formularzem rzeczowo-cenowym. Koszt odbioru, recyklingu lub utylizacji Wykonawca winien uwzględnić w cenie oferowanych wyrobów. Odbiór zużytych materiałów winien być potwierdzony kartą przekazania odpadów. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia asortyment i liczby sztuk zawiera formularz rzeczowo-cenowy (zał. nr 2 do SIWZ). 4. Zawarte w formularzu rzeczowo - cenowym materiały elektryczne winny być fabrycznie nowe, wolne od wad, dostarczone do Zamawiającego w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem. 5.W toku realizacji umowy Zamawiający w porozumieniu z Wykonawcą ma prawo do zmian liczb sztuk w asortymencie zamawianych materiałów elektrycznych, tzn. zwiększenia liczby danej pozycji formularza rzeczowo- cenowego (załącznika nr 2 do SIWZ) z zastrzeżeniem, iż dokonane zmiany nie spowodują zwiększenia wartości brutto umowy. 6.Zamawiający zastrzega sobie prawo do niezrealizowania przedmiotu zamówienia w całości to jest w liczbach podanych w formularzu rzeczowo-cenowym, a Wykonawcy w takim wypadku nie będzie przysługiwać odszkodowanie z tego tytułu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 310000006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie przed upływem terminu składania ofert, wadium w wysokości dla: 23000,00 zł (słownie: dwadzieścia trzy tysiące złotych 00/100); 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy Zamawiającego nr 64 1160 2202 0000 0001 8607 3782, Bank Millenium S.A. O/Gdańsk, z dopiskiem: WADIUM - sukcesywna dostawa materiałów elektrycznych dla jednostek PG. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania na rachunku bankowym Zamawiającego. 4. Wniesienie wadium w jednej z form określonych w pkt. 2 ppkt b). - e). następuje poprzez doręczenie za pokwitowaniem oryginału dokumentów w Kwesturze Politechniki Gdańskiej - I piętro Gmach Główny skrzydło B, ul. G. Narutowicza 11/12 w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 900 do 1300 lub przesłanie pocztą na adres Kwestura Politechniki Gdańskiej, ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk. Kopię pokwitowania wniesienia wadium należy załączyć do oferty. 5. Wykonawca składa wraz z ofertą potwierdzenie przelewu lub jego kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.dzp.pg.gda.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach