Przetargi.pl
Zakup osprzętu elektrotechnicznego

Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 81-213 Gdynia, ul. Opata Hackiego 14
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 58 627 38 18 , fax. 58 663 16 66
 • Data zamieszczenia: 2016-06-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
  ul. Opata Hackiego 14 14
  81-213 Gdynia, woj. pomorskie
  tel. 58 627 38 18, fax. 58 663 16 66
  REGON: 19056363200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.opecgdy.com.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup osprzętu elektrotechnicznego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w siwz pkt 3.2. Warunki dotyczące gwarancji: 12 miesięcy od dnia dostawy - na towary będące przedmiotem zamówienia. Zamawiający wymaga przedmiotu zamówienia ze znakiem CE. Zamawiający wymaga aby przedmiot zamówienia posiadał Deklarację zgodności WE. Realizacja zamówień: systematycznie, na podstawie pisemnego zamówienia (fax lub poczta elektroniczna), określającego: numer i datę wezwania, przedmiot zamówienia, jednostkę miary, ilość, cenę jednostkową netto oraz termin dostawy. Miejsce dostawy: magazyn Zamawiającego ul. Opata Hackiego 14, 81-213 Gdynia lub inne miejsce na terenie miast: Gdynia, Sopot, Rumia i Wejherowo wskazane przez Zamawiającego na zamówieniu. Realizacja dostaw: do 5 dni roboczych od daty wysłania pisemnego zamówienia, o którym mowa w pkt. 4.1 siwz; dostawy winny być realizowane w dni powszednie (od poniedziałku do piątku) w godzinach 7:15 - 14:00. Termin wykonania zamówienia: do dnia 01.07.2016r. - 30.06.2017r. Ilości określone w tabeli w pkt. 3.2.1 specyfikacji są ilościami szacunkowymi, wyliczonymi z należytą starannością. Dopuszcza się różnice w ilościach planowanych w poszczególnych pozycjach w stosunku do faktycznie realizowanych w trakcie trwania umowy. Ilości określone w tabeli w pkt. 3.2.1 specyfikacji nie są zobowiązaniem Zamawiającego do nabycia towaru w takiej ilości - nie zrealizowanie całości asortymentu nie wpływa na cenę towaru. Zamawiający dopuszcza możliwość nabycia dodatkowej ilości (w przypadku zwiększenia ilości zamówienia obowiązywać będą ceny określone w tabeli w załączniku nr 1 do siwz) i dodatkowego asortymentu o zbliżonym charakterze (w cenie bieżącej Wykonawcy, która będzie podlegała kontroli Zamawiającego) do poziomu określonego w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 310000006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium nie jest wymagane

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: https://www.opecgdy.com.pl/index.php/aktualneprzetargi/aktualne-przetargi
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach