Przetargi.pl
Roboty czerpalne w Chłopach

Urząd Morski w Słupsku ogłasza przetarg

 • Adres: 76-200 Słupsk, Al. Sienkiewicza 18
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 059 8428406 , fax. 059 8428406, 8412443
 • Data zamieszczenia: 2016-06-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Morski w Słupsku
  Al. Sienkiewicza 18 18
  76-200 Słupsk, woj. pomorskie
  tel. 059 8428406, fax. 059 8428406, 8412443
  REGON: 00014502300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.umsl.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa terenowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Roboty czerpalne w Chłopach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia są roboty polegające na usunięciu spłyceń przy dalbie wyciągowej na przystani rybackiej w Chłopach. 2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 2.1. zadanie obejmuje roboty polegające na likwidacji spłyceń przy dalbie wyciągowej na przystani rybackiej w Chłopach wraz z usunięciem urobku z terenu prowadzonych robót o łącznej szacunkowej ilości 2.000 m?. Wyznaczony akwen należy pogłębić do 2,2 m. Ustala się tolerancję planowanej rzędnej dna ?0,3 m; 2.2.Wykonawca zobowiązany jest do: a)Wydobycia urobku do zadanej głębokości z wyznaczonego akwenu tj. 2,2 m z uwzględnieniem tolerancji planowanej rzędnej dna ? 0,3 m oraz przetransportowaniu urobku poza teren prowadzonych robót; b)dostarczenia stosownych dokumentów z utylizacji urobku. 3.Wielkość przedmiotu zamówienia podana w 3.2.1. SIWZ został określona szacunkowo. Zamawiający ma prawo zmniejszyć zakres robót określony szacunkowo nie więcej niż o 20%. 4.Rozliczenie robót wykonywanych na wyznaczonym akwenie nastąpi na podstawie ilości wydobytego urobku, obliczonego jako różnica sondaży przed rozpoczęciem prac i po ich zakończeniu. Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania sondażu częściowego. 5.Sondaże przed rozpoczęciem prac i po ich zakończeniu będą wykonywane przez Zamawiającego. 6. Zamawiający w wyjątkowych sytuacjach może zlecić pomiary sondażowe firmie zewnętrznej. 7. Zamawiający ustala tolerancję planowanej rzędnej, która wynosi w poziomie +1,0m, w pionie ?0,3m 8. Wykonawca zobowiązany jest do należytego wykonania robót, zgodnie z warunkami określonymi przez Zamawiającego. W przypadku przekroczenia maksymalnej rzędnej (przegłębienie), wskazanej w zleceniu, w końcowym rozliczeniu ilość m? wynikająca z wyliczenia w sposób podany w pkt 3.4. będzie pomniejszona przez Zamawiającego o wielkość tego przegłębienia. Wynagrodzenie za przegłębienie nie przysługuje. 9. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego rozpoznania warunków realizacji zamówienia. 10. Wykonawca powinien dysponować sprzętem umożliwiającym prawidłową realizację robót. 11. W przypadku stwierdzenia, że roboty wykonane są niezgodnie z obowiązującymi przepisami i ustaleniami, Zamawiający może odmówić zapłaty i żądać ich ponownego wykonania lub odstąpić od umowy z winy Wykonawcy. 12. Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu zamówienia. 13. Opis przedmiotu za pomocą kodów CPV Wspólnego Słownika Zamówień: 45244000-9 Wodne roboty budowlane
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452440009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 30 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 2.000,00 zł (słownie dwa tysiące złotych)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: termin płatności za fakturę
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.umsl.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach