Przetargi.pl
Opracowanie dokumentacji projektowej uzbrojenia osiedla Owocowa w Słupsku

Miasto Słupsk ogłasza przetarg

 • Adres: 76-200 Słupsk, Plac Zwycięstwa 3
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 59 8488414 , fax. 59 8488321
 • Data zamieszczenia: 2016-06-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Słupsk
  Plac Zwycięstwa 3 3
  76-200 Słupsk, woj. pomorskie
  tel. 59 8488414, fax. 59 8488321
  REGON: 00059064500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.slupsk.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie dokumentacji projektowej uzbrojenia osiedla Owocowa w Słupsku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest opracowanie pełnobranżowego projektu budowlanego uzbrojenia terenu wraz z budową dróg na terenie części Osiedla Owocowa wraz z przygotowanie kompletnych wniosków o wydanie decyzji pozwolenia na budowę i zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Zamówieniem objęty jest również nadzór autorski na etapie realizacji robót. Zamówienie realizowane jest wspólnie przez Miasto Słupsk i Wodociągi Słupsk Sp. z o.o. na podstawie: Porozumienia w sprawie przeprowadzenia i wykonania wspólnego zadania publicznego na zaprojektowanie uzbrojenia infrastruktury technicznej dla terenów działek Miasta Słupska objętych MPZP Owocowa. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 11 wraz z załącznikami do tego opisu
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 712440000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 120 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wartość wadium wynosi: 1.200,00 PLN (słownie: jeden tysiąc dwieście złotych 00/100). Wadium wniesione w pieniądzu winno zostać uznane na rachunku zamawiającego przed upływem terminu składania ofert

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: termin realizacji zamówienia
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.um.slupsk.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach