Przetargi.pl
Remont pontonów stanowiących podpory mostu pontonowego w Gdańsku - Sobieszewie.

Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku ogłasza przetarg

 • Adres: 80-254 Gdańsk, ul. Partyzantów 36
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 058 3412041 , fax. 058 3416758
 • Data zamieszczenia: 2016-06-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku
  ul. Partyzantów 36 36
  80-254 Gdańsk, woj. pomorskie
  tel. 058 3412041, fax. 058 3416758
  REGON: 19003008390919
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdiz.gda.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont pontonów stanowiących podpory mostu pontonowego w Gdańsku - Sobieszewie.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest naprawa, konserwacja i wymiana 4 pontonów pośrednich stanowiących podpory mostu pontonowego w Gdańsku - Sobieszewie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 502410006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 10 000 zł

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin płatności faktury
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zdiz.gda.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach