Przetargi.pl
Budowa wodociągu Różyny, ul. Łąkowa - Skowarcz, ul. Łąkowa, wodociągu w Pszczółkach na ul. Pomorskiej oraz wodociągu w Ostrowitem na ul. Przemysłowej.

Gmina Pszczółki ogłasza przetarg

 • Adres: 83-032 Pszczółki, ul. Pomorska 18
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 058 6839128
 • Data zamieszczenia: 2016-06-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Pszczółki
  ul. Pomorska 18 18
  83-032 Pszczółki, woj. pomorskie
  tel. 058 6839128
  REGON: 00054505300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pszczolki.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa wodociągu Różyny, ul. Łąkowa - Skowarcz, ul. Łąkowa, wodociągu w Pszczółkach na ul. Pomorskiej oraz wodociągu w Ostrowitem na ul. Przemysłowej.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest budowa wodociągu Różyny, ul. Łąkowa - Skowarcz, ul. Łąkowa, wodociągu w Pszczółkach na ul. Pomorskiej oraz wodociągu w Ostrowitem na ul. Przemysłowej. Zadanie zostało podzielone na następujące części: Część I Wykonanie robót budowlanych w miejscowości Różyny i Skowarcz polegających na: - budowie sieci wodociągowej od węzła W1 do W22, o łącznej długości ok. 1.366 mb, o średnicy d=90mm z materiału PE, - wykonaniu robót rozbiórkowych nawierzchni na trasie projektowanego wodociągu; - przywróceniu do stanu pierwotnego istniejących nawierzchni dróg, chodników, poboczy oraz terenów prywatnych. Część II Wykonanie robót budowlanych w miejscowości Pszczółki na ul. Pomorskiej polegających na: - budowie sieci wodociągowej od węzła W1 do W3, o łącznej długości ok. 111 mb, o średnicy d=110mm z materiału PE wraz montażem 1 hydrantu przeciwpożarowego podziemnego; - budowie przyłączy wodociągowych wraz ze studniami wodomierzowymi od W2 do SW1, od W3 do SW2, o łącznej długości ok. 20 mb, o średnicy d=40mm z materiału PE; - wykonaniu robót rozbiórkowych nawierzchni na trasie projektowanego wodociągu; - przywróceniu do stanu pierwotnego istniejących nawierzchni dróg, chodników, poboczy oraz terenów prywatnych. Część III Wykonanie robót budowlanych w miejscowości Ostrowite na ul. Przemysłowej polegających na: - budowie sieci wodociągowej od węzła W1 do H3, od węzła W2 do H1, od węzła W3 do H2, o łącznej długości ok. 517 mb, o średnicy d=90mm z materiału PE, wraz montażem 2 hydrantów przeciwpożarowych nadziemnych; - wykonaniu robót rozbiórkowych nawierzchni na trasie projektowanego wodociągu; - przywróceniu do stanu pierwotnego istniejących nawierzchni dróg, chodników, poboczy oraz terenów prywatnych. Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej przedmiotu umowy dla każdej części zamówienia, zarejestrowanie jej w ośrodku geodezyjnym w Pruszczu Gdańskim (na dzień zakończenia robót) oraz dostarczenie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej Zamawiającemu w terminie dwóch miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru robót. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, dokumentacji projektowej, Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, obowiązującymi normami i przepisami oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej zostały wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów i urządzeń, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów i urządzeń równoważnych, pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych od założonych w dokumentacji. Zamawiający dopuszcza w każdym przypadku użycie materiału równoważnego pod względem istotnych (głównych) parametrów technicznych i użytkowych, przy zachowaniu co najmniej tego samego poziomu jakości, trwałości oraz kompatybilności z pozostałymi materiałami użytymi przy realizacji zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 453322003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający ustala wadium w wysokości: dla części I - 7.000,00 zł, dla części II - 1.000,00 zł, dla części III - 2.500,00 zł.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres gwarancji jakości i rękojmi
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.pszczolki.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną