Przetargi.pl
Budowa chodnika i zatoki autobusowej w obrębie drogi wojewódzkiej nr 221 w miejscowości Szumleś Królewski i Szumleś Szlachecki

Gmina Nowa Karczma ogłasza przetarg

 • Adres: 83-404 Nowa Karczma, ul. Kościerska 9
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 058 6877127 , fax. 058 6877171
 • Data zamieszczenia: 2013-03-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Nowa Karczma
  ul. Kościerska 9 9
  83-404 Nowa Karczma, woj. pomorskie
  tel. 058 6877127, fax. 058 6877171
  REGON: 19167523800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.nowakarczma.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa chodnika i zatoki autobusowej w obrębie drogi wojewódzkiej nr 221 w miejscowości Szumleś Królewski i Szumleś Szlachecki
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Budowa chodnika i zatoki autobusowej w obrębie drogi wojewódzkiej nr 221 w miejscowości Szumleś Królewski i Szumleś Szlachecki zgodnie z dokumentacją projektową wraz z pomiarem geodezyjnym powykonawczym. Chodnik o długości ok. 260m oraz zatoka autobusowa zostaną wykonane z kostki brukowej betonowej. Zaplanowano również ustawienie nowej wiaty przystankowej z blachy oraz rozbiórkę starej
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452330009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 2 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.pomorskie.eu/pl/bip/gminy/nowa_karczma/zamowienia/zamowienia
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach