Przetargi.pl
Wykonanie termomodernizacji budynku biurowego zlokalizowanego w Gdyni przy ul. Rotterdamskiej 9

Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. ogłasza przetarg

 • Adres: 81-337 Gdynia, ul. Rotterdamska 9
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 058 627 40 36 , fax. 058 6274578
 • Data zamieszczenia: 2013-03-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.
  ul. Rotterdamska 9 9
  81-337 Gdynia, woj. pomorskie
  tel. 058 627 40 36, fax. 058 6274578
  REGON: 19192057700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.port.gdynia.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: podmiot zarządzający portem morskim o podstawowym znaczeniu dla gospodarki

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie termomodernizacji budynku biurowego zlokalizowanego w Gdyni przy ul. Rotterdamskiej 9
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres robót budowlanych ujęty jest w dokumentacji projektowej opracowanej przez pracownię projektową KENTON w 2011 roku
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 454430004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.port.gdynia.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 60 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach