Przetargi.pl
Sygn. akt 15/B/NI/2013 Utrzymanie Systemu Informacji Miejskiej w Gdańsku.

Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku ogłasza przetarg

 • Adres: 80-254 Gdańsk, ul. Partyzantów 36
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 058 3412041 , fax. 058 3416758
 • Data zamieszczenia: 2013-03-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku
  ul. Partyzantów 36 36
  80-254 Gdańsk, woj. pomorskie
  tel. 058 3412041, fax. 058 3416758
  REGON: 19003008390919
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdiz.gda.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sygn. akt 15/B/NI/2013 Utrzymanie Systemu Informacji Miejskiej w Gdańsku.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia stanowi utrzymanie w należytym stanie technicznym i estetycznym oznakowania Systemu Informacji Miejskiej w Gdańsku zrealizowanym w oparciu o dokumentację projektową opracowaną przez firmę Public Profits Sp. z o.o. z Poznania. W ramach Systemu Informacji Miejskiej zostały zrealizowane następujące elementy, które będą podlegały utrzymaniu: - słupki wraz z tablicami kierunkowymi i tablicami z nazwami ulic, - słupki z kartuszami, - tablice z nazwami ulic umieszczone na budynkach, - tablice reprezentacyjne (nazwy placów, parków, rond) umieszczone na słupkach, - wrota, koła ratunkowe z mapą informacyjną, - tablice tematyczne (Śladami Guntera Grassa), - tablice wyjścia i wejścia na plażę. W ramach SIM zostały zrealizowane cztery etapy, które objęły następujące obszary Gdańska: Etap I - Stare i Główne Miasto oraz Stara Oliwa. Etap II - Główny Ciąg Komunikacyjny i Pas Nadmorski. Etap III - Dzielnica Wrzeszcz Etap IV - Dzielnica Jelitkowo Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 502300006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1500 zł Zgodnie z art. 45 ust. 7 ustawy Pzp wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego. W związku z powyższym nie dopuszcza się wnoszenia wadium w formie wpłaty pieniężnej dokonywanej w kasie Zamawiającego. Uwaga : Z treści gwarancji (poręczenia) powinno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust.4a i 5 ustawy Pzp. Wadium dla Wykonawców ubiegających się o zamówienie wspólnie (np. konsorcjum) może być wniesione przez jednego z nich. Zamawiający wymaga, aby do oferty dołączony był dowód wniesienia wadium. W przypadku wniesienia wadium w innych formach (np. gwarancje bankowe lub ubezpieczeniowe) kopię dokumentu, potwierdzoną przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem, należy załączyć do oferty - oryginał natomiast złożyć w kasie Zamawiającego.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zdiz.gda.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach