Przetargi.pl
Remont drogi powiatowej nr 2337G Ostaszewo-Nowa Cerkiew (Lichnowy) na odcinku Ostaszewo - Nowa Cerkiew zlokalizowanej w Województwie Pomorskim, na terenie powiatu Nowy Dwór Gdański.

Powiat Nowodworski ogłasza przetarg

 • Adres: 82-100 Nowy Dwór Gdański, ul. gen.Władysława Sikorskiego 23
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 55 2473668 , fax. 55 2473670
 • Data zamieszczenia: 2013-03-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Nowodworski
  ul. gen.Władysława Sikorskiego 23 23
  82-100 Nowy Dwór Gdański, woj. pomorskie
  tel. 55 2473668, fax. 55 2473670
  REGON: 19264480800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.nowydworgdanski.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont drogi powiatowej nr 2337G Ostaszewo-Nowa Cerkiew (Lichnowy) na odcinku Ostaszewo - Nowa Cerkiew zlokalizowanej w Województwie Pomorskim, na terenie powiatu Nowy Dwór Gdański.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest remont drogi powiatowej nr 2337G Ostaszewo-Nowa Cerkiew zlokalizowanej w Województwie Pomorskim, na terenie powiatu Nowy Dwór Gdański. Celem wykonania remontu jest przywrócenie pełnej przejezdności drogi, której nawierzchnia znajduje się w złym stanie technicznym. W ramach inwestycji przewiduje się: - remont nawierzchni jezdni z doprowadzeniem nośności do kategorii ruchu - KR2; - wysokościowe dowiązanie zjazdów na drogi poprzeczne i posesje do projektowanej niwelety; - oczyszczenie istniejących poboczy z roślin, wykonanie spadków poboczy do rowu; - wykonanie gruntowych poboczy z mieszanki optymalnej; - wykonanie oznakowania poziomego. Łączna długość remontowanego odcinka wynosi 2300 mb. Długości przebudowy zjazdów ograniczono do niezbędnego minimum wynikającego z potrzeby powiązania sytuacyjnego i wysokościowego. Zamawiający informuje, że zamówienie publiczne jest finansowane w ramach: Umowy nr 05-P-NPPDL-13 z dnia 13 marca 2013r. o dofinansowanie dotacją celową z budżetu państwa zadania realizowanego w ramach programu wieloletniego pn. -Narodowy program przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331426
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1.W przedmiotowym postępowaniu każdy wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę wadium w wysokości 10.000,00 zł -dziesięć tysięcy złotych i 00-100. 2.Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu, zamawiający będzie uważał za skuteczny w chwili uznania rachunku zamawiającego. 3.Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą i może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1)pieniądzu, wniesiony na rachunek bankowy Zamawiającego, w Żuławskim Banku Spółdzielczym w Nowym Dworze Gdańskim nr: 43-8306-0003-0000-4734-2000-0120, z dopiskiem -Wadium przetargowe na remont drogi. 2)poręczeniach bankowych lub w poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3)gwarancjach bankowych, 4)gwarancjach ubezpieczeniowych, 5)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości -Dz. U. 109, poz. 1158, z późn. zmianami. 4.Potwierdzenie dokonania przelewu -dot. wadium wniesionego w pieniądzu, należy dołączyć do oferty w postaci oryginału obejmujące okres związania Wykonawcy ofertą. 5.Wadium w innej postaci niż w pieniądzu, wymienionej w ust. 1 lit. b do e w postaci oryginału, obejmujące okres związania Wykonawcy ofertą -30 dni- należy dołączyć do oferty. 6.Zamawiający wyklucza wadium w innej postaci niż określone wyżej. 7.Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na osobnym rachunku bankowym. 8.Oferty nie zabezpieczone wadium przetargowym będą traktowane jako nie spełniające wymagań przetargu i na tej podstawie zostaną odrzucone. 9.Zatrzymanie lub zwrot wadium następuje w terminach i na zasadach określonych w przepisach ustawy Pzp.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.nowydworgdanski.pl/97,przetargi.html
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach