Przetargi.pl
opracowanie dokumentacji projektowej zadania pn.: Budowa ścieżki pieszo - rowerowej Łupawa - Malczkowo

Gmina Potęgowo ogłasza przetarg

 • Adres: 76-230 Potęgowo, ul. Kościuszki 5
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 059 8115072 , fax. 059 8115072
 • Data zamieszczenia: 2013-03-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Potęgowo
  ul. Kościuszki 5 5
  76-230 Potęgowo, woj. pomorskie
  tel. 059 8115072, fax. 059 8115072
  REGON: 77097984900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.potegowo.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  opracowanie dokumentacji projektowej zadania pn.: Budowa ścieżki pieszo - rowerowej Łupawa - Malczkowo
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  - zakres projektu: od chodnika przy drodze powiatowej nr 1188G (dz. nr 257/2) obr. Łupawa), wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 211 (dz. nr 257/1 obr. Łupawa, dz. nr 25 obr. Malczkówko) do dz. nr 44/80 - wjazd do Pałacu w Malczkowie; - przebieg ścieżki w pasie drogi wojewódzkiej i po terenach osób prywatnych w zależności od potrzeb projektowych określonych przez projektanta i uzyskanych zgód właścicieli gruntów; - długość ścieżki ca 1175mb - orientacyjna wg. mapy w skali 1:5000; - szerokość ścieżki oraz parametry techniczne i wymogi zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43 poz. 430 z 1999r); Zakres niezbędny do wykonania został naniesiony na mapie ewidencyjnej w skali 1:5.000 rys. Nr 1 w załączeniu. Zakres prac: 1)Chodnik utwardzony z kostki brukowej betonowej, 2)Oświetlenie uliczne, 3)Oznakowanie. Wykonanie dokumentacji projektowej obejmuje trzy etapy: 1) koncepcja rozwiązań projektowych mapy do celów projektowych 2) projekt budowlano wykonawczy wraz z uzyskaniem zgody na realizację inwestycji drogowej 3) nadzór autorski Podane długości są orientacyjne i w trakcie wykonania projektów mogą ulec zmianie w zależności od przyjętych rozwiązań. Zakres prac związanych z projektowaniem obejmuje: 1) uzyskanie wszelkich decyzji i zezwoleń wymaganych przepisami prawa, niezbędnych do realizacji zadania; 2) opracowanie pełnobranżowego projektu budowlano - wykonawczego - 5 egz. 3) sporządzenie przedmiaru robót; 4) sporządzenie kosztorysu inwestorskiego; 5) sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; 6) sporządzenie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych: 7) uzyskanie wszelkich wymaganych warunków, opinii i uzgodnień (w tym: z właścicielami działek, UG Potęgowo, gestorami uzbrojenia sieciowego); 8) sporządzenie map do celów projektowych z uwzględnieniem ewentualnych podziałów nieruchomości; 9) Wykonawca będzie pełnić nadzór autorski nad inwestycją realizowaną na podstawie dokumentacji projektowej zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z późn.zm.). W ramach nadzoru autorskiego Wykonawca zobowiązany jest do: a) czuwania w toku realizacji robót budowlanych nad zgodnością rozwiązań technicznych, materiałowych i użytkowych z dokumentacją projektową; b) uzupełniania szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśniania wykonawcy robót budowlanych wątpliwości powstałych w toku realizacji tych robót; c) udziału w naradach technicznych - przyjmuje się, że liczba pobytu projektanta(ów) na budowie wynikać będzie z uzasadnionych potrzeb określonych każdorazowo przez Zamawiającego lub występującego w jego imieniu inspektora nadzoru, a w wyjątkowych sytuacjach przez kierownika budowy; d) udziału w odbiorze poszczególnych istotnych części robót budowlanych oraz odbiorze końcowym inwestycji; e) współudziału w wykonaniu przez wykonawcę robót budowlanych dokumentacji powykonawczej uwzględniającej wszystkie zmiany wprowadzone do dokumentacji projektowej w trakcie realizacji; - Dokumentację (pkt 1-5) należy dostarczyć także w wersji elektronicznej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 713200007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.potegowo.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach