Przetargi.pl
Rozbudowa sieci wodociągowych i modernizacja ujęć wody na terenie Gminy Kamień.

Gmina Kamień ogłasza przetarg

 • Adres: 22-113 Kamień, ul. Diamentowa 15
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 82 5671551 , fax. 82 5671571
 • Data zamieszczenia: 2013-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Kamień
  ul. Diamentowa 15 15
  22-113 Kamień, woj. lubelskie
  tel. 82 5671551, fax. 82 5671571
  REGON: 11019806600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kamien.lubelskie.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbudowa sieci wodociągowych i modernizacja ujęć wody na terenie Gminy Kamień.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Rozbudowa sieci wodociągowych i modernizacja ujęć wody na terenie Gminy Kamień. Zadanie Nr 1. Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Majdan Pławanicki na ujęciu wody w Rudolfinie obejmuje : - wykonanie sieci wodociągowych z rur PE - DN 63 x 3,0 o długości 45,1 m, - DN 90 x 5,4 o długości 1437,3 m, - DN 110x6,6 o długości 1021,2 m. - ustawienie hydrantów przeciwpożarowych naziemnych o śr. 80 mm - 5 kpl. - płukanie sieci wodociągowej, - obsługa geodezyjna. Zadanie Nr 2. Budowa sieci wodociągowej- połączenie wodociągu Józefin z wodociągiem Kamień Kolonia obejmuje : - roboty ziemne, - sieci wodociągowa DN 160 o długości199,2 m, - sieci wodociągowa DN 90 o długości 3,0 m - hydrant pożarowy naziemny o śr. 80 mm - 1 kpl, - węzeł włączeniowy - 2 szt, - studnia rewizyjna z kręgów betonowych o śr. 1200 mm o głębokości 3 m - 1 szt - wodomierz śrubowy typ MZ o śr. nom. 80-100 mm - 1 kpl, - zasuwy i trójniki, - płukanie sieci, - obsługa geodezyjna. Zadanie Nr 3. Likwidacja ujęcia wody w Andrzejowie obejmuje : - likwidację studni głębinowych Nr 1 i 2, - dokumentację geologiczną likwidacji odwiertów studni głębinowych Nr 1 i 2, - demontaż urządzeń technologicznych stacji wodociągowej, - rozbiórkę instalacji wodnej, elektrycznej, sieci popłucznej, - naprawę posadzek, ścian i sufitów po robotach rozbiórkowych, - budowę studni rewizyjnej z kręgów betonowych o śr. 1000 mm, - wykonanie instalacji elektrycznej i wodnej, - obsługa geodezyjna.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452313008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości : 8 400,00 zł słownie : osiem tysięcy czterysta zł do dnia i godziny otwarcia licytacji. 2. Termin otwarcia licytacji zostanie dokładnie określony w zaproszeniu do składania ofert przesłanemu każdemu Wykonawcy dopuszczonemu do udziału w licytacji, z tym , że otwarcie licytacji nastąpi nie wcześniej niż 5 dni od dnia przekazania zaproszenia. 3. Wykonawca wnosi wadium w formie określonej w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp. 4. Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy Zamawiającego Nr 52 8187 0004 2003 0070 0261 0004 WBS Chełm z adnotacją -Wadium -Nazwa zadania : Rozbudowa sieci wodociągowych i modernizacja ujęć wody na terenie Gminy Kamień. 5. Wadium uważa się za wniesione, jeżeli kwota wadium znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego przed otwarciem licytacji. 6. Dowód wniesienia wadium powinien zostać dostarczony do Zamawiającego do dnia i godziny otwarcia licytacji. 7. Zamawiający dokona zatrzymania bądź zwrotu wadium zgodnie z treścią art. 46 ustawy Pzp

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: licytacja elektroniczna
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach