Przetargi.pl
Dostawa 2 sztuk automatycznych stacji meteorologicznych

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy ogłasza przetarg

 • Adres: 24-100 Puławy, ul. Czartoryskich 8
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 081 8863421 w.393 , fax. 081 8864547
 • Data zamieszczenia: 2013-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy
  ul. Czartoryskich 8 8
  24-100 Puławy, woj. lubelskie
  tel. 081 8863421 w.393, fax. 081 8864547
  REGON: 00007929500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.iung.pulawy.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: instytut badawczy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa 2 sztuk automatycznych stacji meteorologicznych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 sztuk automatycznych stacji meteorologicznych z bieżącej produkcji, zgodnie ze szczegółowym opisem zawartym w Formularzu cenowym - Załącznik Nr 2 do SWIZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 381200002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 28 dni

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.iung.pulawy.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach