Przetargi.pl
Usługi edukacyjne obejmujące prowadzenie zajęć szkolnych dla uczestników projektu - Unia wielkich możliwości, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego POKL 2007-2013, Priorytet IX Rozwój Wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych, Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.

III Liceum Ogólnokształcące im.Unii Lubelskiej ogłasza przetarg

 • Adres: 20-005 Lublin, plac Wolności 4
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 81 532 09 47 , fax. 81 532 09 47
 • Data zamieszczenia: 2013-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: III Liceum Ogólnokształcące im.Unii Lubelskiej
  plac Wolności 4 4
  20-005 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 81 532 09 47, fax. 81 532 09 47
  REGON: 00020689400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.3lo.lublin.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: placówka oświatowa - szkoła

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługi edukacyjne obejmujące prowadzenie zajęć szkolnych dla uczestników projektu - Unia wielkich możliwości, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego POKL 2007-2013, Priorytet IX Rozwój Wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych, Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn: Usługi edukacyjne obejmujące prowadzenie zajęć szkolnych dla uczestników projektu - Unia wielkich możliwości, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego POKL 2007-2013, Priorytet IX Rozwój Wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. KOD CPV; - zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące procedur udzielania zamówień publicznych w zakresie zmiany CPV. 80200000-6 - usługi szkolnictwa średniego Zamówienie będzie realizowane w : III Liceum Ogólnokształcącym im. Unii Lubelskiej, pl. Wolności 4, 20-005 Lublin, lub w innym miejscu (na terenie Lublina) wskazanym w harmonogramie opracowanym przez specjalistę d/s logistyki, przesyłanym Wykonawcy co miesiąc, co najmniej na tydzień przed terminem zajęć. Do obowiązków prowadzącego zajęcia będzie należało w szczególności: a) prowadzenie zajęć pozalekcyjnych (zgodnie z harmonogramem opracowanym przez specjalistę d/s logistyki, przesyłanym Wykonawcy co miesiąc, co najmniej na tydzień przed terminem zajęć i opracowanym przez Zamawiającego; w oparciu o autorskie programy sporządzone przez Wykonawcę uwzględniające przeprowadzoną diagnozę potrzeb uczestników projektu, b) dokumentowanie zajęć pozalekcyjnych (list obecności, prowadzenie dziennika zajęć); c) sporządzanie sprawozdań miesięcznych z realizacji zajęć, stała współpraca z dyrektorem szkoły i koordynatorem projektu; d) opracowanie w terminie 5 dni od daty zawarcia umowy, autorskiego programu i przedstawienia do akceptacji dyrektorowi szkoły i koordynatorowi projektu, e) przeprowadzenie, wśród uczniów na początku oraz na zakończenie zajęć testów sprawdzających wiedzę f) opracowanie raportu z wyników działania na podstawie analizy testów, w terminie wyznaczonym przez Zleceniodawcę. Na potrzeby niniejszego przetargu określa się: - Jednostka 1 godzina lekcyjna używana w SIWZ odpowiada czasowo 45 minutom. Zgodnie z art. 93 ust. 1a PZP: Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane. Przedmiot zamówienia został podzielony na 6 części: Część Nr 1 Zajęcia z matematyki dla klasy I-III liceum. Łącznie zamówienie w tej części obejmuje prowadzenie po 60 godzin zajęć w 4 grupach ośmioosobowych, w okresie od października 2013 r. do końca czerwca 2014 r. (60 godz. x 4 grupy) Część Nr 2 Zajęcia z matematyki dla klasy I-III liceum. Łącznie zamówienie w tej części obejmuje prowadzenie po 60 godzin zajęć w 3 grupach ośmioosobowych, w okresie od października 2013 r. do końca czerwca 2014 r. (60 godz. x 3 grupy) Część Nr 3 Zajęcia z robotyki dla klasy I-III liceum. Łącznie zamówienie w tej części obejmuje prowadzenie 60 godzin zajęć w 1 grupie ośmioosobowej, w okresie od października 2013 r. do końca czerwca 2014 r. Część Nr 4 Prowadzenie koła edukacyjnego - warsztatów literackich dla klasy I-III liceum. Łącznie zamówienie w tej części obejmuje prowadzenie 60 godzin zajęć w 1 grupie ośmioosobowej, w okresie od października 2013 r. do końca czerwca 2014 r. Część Nr 5 Zajęcia z doradztwa zawodowego dla klasy III liceum. Łącznie zamówienie w tej części obejmuje prowadzenie po 10 godzin zajęć w 7 grupach około ośmioosobowych, oraz dodatkowo po 2 godziny indywidualnych konsultacji dla każdego ucznia klasy III uczestniczącego w danej grupy, w okresie od października 2013 r. do końca czerwca 2014 roku, (7 x 10 godzin + 2 godziny x każdy uczestnik danej grupy). Część Nr 6 Zajęcia z języka rosyjskiego dla klasy I-III liceum. Łącznie zamówienie w tej części obejmuje prowadzenie 60 godzin zajęć w 1 grupie dwunastoosobowej, w okresie od października 2013 r. do końca czerwca 2014 r.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 802000006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 9 miesięcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Kryterium odnoszące się do jakości wykonania przedmiotu zamówienia (Doświadczenie osób zdolnych do wykonania zamówienia)
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.3lo.lublin.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach