Przetargi.pl
Rozbudowa i prace remontowe związane z dociepleniem budynku Gminnego Centrum Kultury i Informacji w Kochanowicach

Gmina Kochanowice ogłasza przetarg

 • Adres: 42-713 Kochanowice, ul. Wolności 5
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 034 3533100 w. 36 , fax. 034 3533105
 • Data zamieszczenia: 2010-08-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Kochanowice
  ul. Wolności 5 5
  42-713 Kochanowice, woj. śląskie
  tel. 034 3533100 w. 36, fax. 034 3533105
  REGON: 00053996300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kochanowice.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbudowa i prace remontowe związane z dociepleniem budynku Gminnego Centrum Kultury i Informacji w Kochanowicach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamówienie obejmuje: Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa i prace remontowe związane z dociepleniem budynku Gminnego Centrum Kultury i Informacji w Kochanowicach. Do robót zewnętrznych należą: - wykopanie fundamentów - skucie fragmentów łuszczących i odpadających tynków w trakcie prowadzenia robót (nie objętych kosztorysem) - dobudowa ścian zewnętrznych wg dokumentacji projektowej - wylanie posadzek - wykonanie więźby dachowej, pokrycia dachowego, murów ogniowych, obróbek blacharskich - montaż rynien i rur spustowych - postawieniu szklanej obudowy nowo powstałego wiatrołapu według dokumentacji projektowej - wykonaniu schodów zewnętrznych ażurowych i zabezpieczenie ich balustradą do wys. 110 cm Do robót rozbiórkowych/demontażowych należeć będzie rozbiórka i demontaż lamp, elementów metalowych na elewacjach, zniszczonych obróbek blacharskich oraz rynien i rur spustowych. Do robót wewnętrznych należeć będzie: -skucie odpadających fragmentów tynków i położenie ich na nowo, zabezpieczenie powierzchni preparatami przeciwsobnymi - wyburzenie ścian i stropów wg dokumentacji projektowej - wykonanie belek i wieńców oraz nadproży, nowych schodów żelbetowych - wytynkowanie i pomalowanie klatki w kolorze wybranym na etapie wykonawstwa lub białym - wykonanie poszycie podłóg w części istniejącej i projektowanej (zakres nie obejmuje posadzki betonowej w istniejącym garażu dwustanowiskowym). Zakres opracowania obejmuje także wykonanie: - konserwacji elementów drewnianych i stalowych - wprawienie stolarki okiennej i drzwiowej - wyposażenia budynku w następujące instalacje wewnętrzne: elektryczna, niskoprądowa, sanitarna, wentylacyjna. Szczegółowy zakres robót określono w przedmiarach robót załączonych do niniejszej specyfikacji, według których należy wycenić przedmiot zamówienia
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.kochanowice.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach