Przetargi.pl
Odbudowa drogi powiatowej 4480S Porąbka-Wielka Puszcza w miejscowości Porąbka od km 1+960 - 3+910

Powiat Bielski ogłasza przetarg

 • Adres: 43-300 Bielsko-Biała, ul. Piastowska 40
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 033 8136800 , fax. 033 8220672
 • Data zamieszczenia: 2010-08-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Bielski
  ul. Piastowska 40 40
  43-300 Bielsko-Biała, woj. śląskie
  tel. 033 8136800, fax. 033 8220672
  REGON: 07218170600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat.bielsko.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Odbudowa drogi powiatowej 4480S Porąbka-Wielka Puszcza w miejscowości Porąbka od km 1+960 - 3+910
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest odbudowa drogi powiatowej 4480S Porąbka-Wielka Puszcza w miejscowości Porąbka od km 1+960 - 3+910. Szczegółowy zakres robót do wykonania określony został w przedmiarze robót i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (SST), które stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452332207
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Oferent przystępując do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert, tj. najpóźniej do dnia 17.08.2010r. godz. 10:45, w wysokości 20.000,00 zł (słownie: dwadzięściatysięcyzłotych 00/100). Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej uznaje się termin wpływu środków na konto ZDP. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1.Pieniądzu; Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego: Zarząd Dróg Powiatowych w Bielsku - Białej, 43-382 Bielsko-Biała ul. T. Regera 81 w - Bank Ochrony Środowiska S.A. O/Bielsko-Biała Nr 40 1540 1261 2010 7245 7720 0003. Za termin wniesienia wadium uznaje się datę wpływu środków na w/w konto ZDP. 2.Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3.Gwarancjach bankowych; 4.Gwarancjach ubezpieczeniowych; 5.Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007r. Nr 42, poz. 275). Jeżeli wadium będzie wnoszone w formie wymienionej w pkt 1, należy dołączyć do oferty kopię przelewu. Wadium wniesione w formach wymienionych w pkt 2 - 5 (wystawione na Zamawiającego: Powiat Bielski, ul. Piastowska 40, 43-300 Bielsko-Biała) należy przed terminem składania ofert złożyć (oryginał) w kasie Zarządu Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej, a do oferty załączyć potwierdzoną przez Wykonawcę kopię. Warunek złożenia oryginału w kasie Zarządu nie dotyczy ofert nadsyłanych; w takim przypadku załączony do oferty oryginał zostanie przekazany do kasy przez sekretarza komisji po otwarciu oferty. Oferent, który złoży ofertę niezabezpieczoną wadium odpowiadającemu powyższym Wymaganiom, zostanie przez Zamawiającego wykluczony z postępowania.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.powiat.bielsko.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach