Przetargi.pl
Remont nawierzchni ulic: Oświęcimskiej, Gen. Ziętka, Brzezińskiej, Katowickiej i Kosztowskiej w Mysłowicach

Miasto Mysłowice ogłasza przetarg

 • Adres: 41-400 Mysłowice, Ul. Powstańców 1
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 223 40 75 , fax. 32 223 40 75; 222 25 65
 • Data zamieszczenia: 2016-07-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Mysłowice
  Ul. Powstańców 1 1
  41-400 Mysłowice, woj. śląskie
  tel. 32 223 40 75, fax. 32 223 40 75; 222 25 65
  REGON: 27625539300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.myslowice.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont nawierzchni ulic: Oświęcimskiej, Gen. Ziętka, Brzezińskiej, Katowickiej i Kosztowskiej w Mysłowicach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pod nazwą:Remont nawierzchni ulic: Oświęcimskiej, Gen. Ziętka, Brzezińskiej, Katowickiej i Kosztowskiej w Mysłowicach. 2. Zakres robót obejmuje m.in.: 2.1) wykonanie remontu nawierzchni asfaltowej jezdni ulic położonych w ciągu drogi krajowej DK79 i drogi wojewódzkiej 934 na terenie miasta Mysłowice wg wskazań Zamawiającego na łącznej powierzchni ok. 20.000 m2, poprzez m.in. sfrezowanie nawierzchni asfaltowej, ułożenie warstwy wyrównawczej z mas asfaltowych o średniej grubości 2,0 cm z nadaniem spadku poprzecznego i podłużnego, miejscowe wykonanie podbudowy z masy asfaltowej AC 16 na pow. ok. 100 m2 wg wskazań inspektora nadzoru, ułożenie warstwy ścieralnej z mas mineralno asfaltowych (kategoria ruchu KR 3) o grub. 5 cm na pow. ok. 14.300 m2 (dot. DW 934 odcinek od Miarki do Robotniczej na długości ok. 190 m, odcinek od Brzęczkowickiej do Reja o długości ok. 1.080 m) i SMA grub. 4 cm na pow. ok. 5.700 m2 (dot. DK 79 ul. Katowicka odcinek od ronda drogowego przy stacji paliw do ul. Wyspiańskiego na dł. ok. 700 m) z regulacją pionową urządzeń na sieci podziemnej; 2.2) wykonanie remontu chodników na łącznej pow. ok. 6.200 m2, w tym przy ulicach: Katowickiej od przejścia podziemnego przy stacji paliw do ul. Wyspiańskiego (obustronnie), Oświęcimskiej na odcinku od Miarki do Robotniczej (obustronnie), Gen. Ziętka od posesji 44 do 104 (jednostronnie) wraz ze wzmocnieniem skarp płytami betonowymi ażurowymi, Gen. Ziętka od ul. Brzęczkowickiej do Podgórskiej, Brzezińskiej od ul. Starowiejskiej do Reja (obustronnie) - poprzez rozebranie istniejącej nawierzchni, wykorytowanie, ułożenie nawierzchni z kostki betonowej szarej lub kolorowej o grub. 8 cm na podbudowie tłuczniowej grub.10 cm lub 20 cm (zjazdy) i podsypce cementowo-piaskowej, ułożenie krawężników betonowych 15x30 cm, krawężników najazdowych 15x22 cm, krawężników granitowych 20x30 cm, skosów prawych, lewych i krawężników łukowych na ławie z oporem z betonu C12/15 (B15) oraz ułożenie obrzeży betonowych 30x8 cm; 2.3) wykonanie remontu miejsc postojowych na pow. ok. 150 m2 przy ul. Katowickiej- poprzez rozebranie istniejącej nawierzchni, wykorytowanie, ułożenie nawierzchni z kostki betonowej kolorowej o grub. 8 cm na podbudowie tłuczniowej grub. 20 cm i podsypce cementowo-piaskowej; 2.4.) wykonanie remontu wyspy przystankowej przy ul. Gen. Ziętka 104 na pow. ok. 150 m2 wraz z wymianą krawężników; 2.5) odtworzenie oznakowania poziomego cienkowarstwowego akrylowego na pow. ok. 1.200 m2 na wyremontowanych nawierzchniach jezdni DW 934 oraz na wskazanych dodatkowych odcinkach dróg; wykonanie oznakowania grubowarstwowego na DK 79; 2.6) regulację pionową studzienek dla włazów kanałowych oraz kratek ściekowych, zaworów wodociągowych i gazowych; studni telekomunikacyjnych; 2.7) wymianę - odbudowę trzech studzienek ściekowych wg wskazań Zamawiającego; 2.8) mechaniczne ścinanie obustronnych poboczy i utwardzenie granulatem asfaltowym dla wszystkich dróg o przekroju drogowym (materiał z frezowania ulic); 2.9) zebranie nadmiaru gruntu z zieleńca, plantowanie i humusowanie z obsianiem trawą: - wg wskazań Zamawiającego; 2.10) montaż barier energochłonnych W1N2 wzdłuż ulicy Katowickiej na długości ok. 168 m; 2.11) montaż poręczy ochronnych z rur fi 60 mm na długości 300 m wg wskazań Zamawiającego. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera zał. nr 17 do siwz. Szczegółowy zakres robót każdorazowo wskazuje inspektor nadzoru. Rozliczenie robót nastąpi kosztorysem powykonawczym na podstawie obmiaru wykonanych robót, inwentaryzacji geodezyjnej ilościowej oraz cen jednostkowych ofertowych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452332207
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 30.000,00 PLN (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100). 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: - pieniądzu, - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 359). 3. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić wyłącznie przelewem na rachunek bankowy: Miasto Mysłowice - ING Bank Śląski S.A., nr 13 1050 1214 1000 0023 5654 6974. Wadium musi znajdować się na koncie Zamawiającego w terminie określonym uPzp, przy czym wykonawca poprzez załączenie do składanej oferty dowodu wpłaty wykazuje Zamawiającemu, że wpłacenie nastąpiło w czasie niezbędnym do spełnienia wcześniej określonego wymogu. 4. Oryginał wadium wniesionego w formie niepieniężnej należy dołączyć do oferty. 5. Wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu winno zawierać bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie podmiotu udzielającego gwarancji lub poręczenia wypłaty kwoty wadium na żądanie Zamawiającego we wszystkich wypadkach wymienionych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy, przy czym warunki automatycznego i całkowitego wygaśnięcia wadium wniesionego w formie niepieniężnej nie mogą być sprzeczne z ustawą Prawo zamówień publicznych, bowiem w sytuacji wspomnianej sprzeczności z ustawą Prawo zamówień publicznych wadium nie będzie zabezpieczać oferty w sposób prawem przewidziany. 6. W przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (art. 23 ust. 1 uPzp) wadium może być wniesione przez dowolnego wykonawcę. 7. Wadium wnoszone w pieniądzu zachowuje ważność przez cały okres jego przechowywania na rachunku bankowym. Wadium wnoszone w formie niepieniężnej musi być ważne co najmniej od dnia, w którym przypada termin składania ofert, do dnia, w którym upływa termin związania ofertą. 8. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy. 9. Zwrot, a także ponowne wniesienie wadium następuje według przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.myslowice.pl/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach