Przetargi.pl
Budowa przedłużenia ul. Racławickiej do ul. Staszica w Częstochowie.

Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie ogłasza przetarg

 • Adres: 42-217 Częstochowa, ul. Popiełuszki 4/6
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 34 3664095, 3664337 wew. 34 , fax. 34 3664305 wew. 60, 3664337
 • Data zamieszczenia: 2016-07-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie
  ul. Popiełuszki 4/6 4/6
  42-217 Częstochowa, woj. śląskie
  tel. 34 3664095, 3664337 wew. 34, fax. 34 3664305 wew. 60, 3664337
  REGON: 15030984700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzd.czest.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa przedłużenia ul. Racławickiej do ul. Staszica w Częstochowie.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres inwestycji obejmuje między innymi: Część drogowa ul. Racławicka -budowa nowej konstrukcji jezdni o nawierzchni o szerokości od 6m z poszerzeniami na łukach do 7,50m, - promienie łuków na skrzyżowaniu z ul. Kilińskiego: włączenie R=6m i wyłączenie R=8m, -pochylenie poprzeczne ul. Racławickiej obustronnie daszkowe wielkości 2%, -wykonanie chodnika po stronie północnej szer. od 2m do 2,50m, po stronie południowej szer. 2m o nawierzchni z płyty betonowej. -wykonanie miejsc postojowych dla obsługi Pogotowia Ratunkowego, -plac do zawracania z zatokami postojowymi z możliwością obustronnego zawracania z drogi głównej, szer. 4m- nawierzchnia z kostki betonowej, -przebudowa nawierzchni na wszystkich przyległych chodnikach i zjazdach do posesji, -zagospodarowanie placyków w rejonie początkowym przy ul. Kilińskiego zielenią oraz wyposażeniu w miejsca odpoczynku z ławkami i koszami na śmieci. ul. Staszica - budowa nowej konstrukcji jezdni o nawierzchni szerokości od 5,50m - promienie łuków na włączeniu do ul. Jasnogórskiej R=7m, -pochylenie poprzeczne ul. Staszica obustronnie daszkowe wielkości 2%, -wykonanie chodnika po stronie zachodniej szer. od 1,50m do 2,00m, po stronie wschodniej szer. 3,00m o nawierzchni z płyt betonowych. -zatoka autobusowa po stronie zachodniej, do parkowania równoległego szer 2,50m, -przebudowa - wymiana nawierzchni na wszystkich przyległych chodnikach i zjazdach do posesji, Ciąg pieszy (odcinek E-H) i pieszo jezdny (odcinek H-J) - nowa konstrukcja jezdni o nawierzchni o szerokości 4,50m - pochylenie poprzeczne ciągu pieszo- jezdnego jednostronne wielkości 2%, - dodatkowy wydzielony chodnik po stronie południowej szer. min. 1,50m, -wnęki do ustawienia ławek i koszy na śmieci, - miejsca do odpoczynku przy Przychodni. Odwodnienie - Odwodnienie projektowanego przedłużenia ulicy Racławickiej na odcinku od ulicy Kilińskiego do ulicy Staszica. - Przyjęto powierzchniowe odprowadzanie wód opadowych poprzez wpusty uliczne do projektowanego kanału deszczowego. Wody opadowe spływające projektowaną kanalizacją będą odprowadzane do sieci istniejącej kanalizacji deszczowej ul. Kilińskiego, Jasnogórskiej i Kościuszki. - Przebudowa odcinków kanałów wodociągowych. Budowa wodociągu i przyłączy wodociągowych. (roboty będą fakturowane na PWiK Okręgu Częstochowskiego S.A. - zgodnie z zawartym porozumieniem). Oświetlenie i kanalizacja techniczna Rozbudowa oświetlenia przy ul. Racławickiej, Staszica oraz przy ciągu pieszo- jezdnym, Kanalizacja techniczna zostanie wykonana w oparciu o studnie kablowe SKO-2g. Przebudowa kolidujących odcinków sieci ciepłowniczych (roboty będą fakturowane na Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o - zgodnie z zawartym porozumieniem). Przebudowa sieci gazowej Rozbiórki Rozbiórka kolidujących obiektów: Wycinka i nasadzenia drzew i krzewów Wyniesienie w teren punktów granicznych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452332207
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 100 000.00 PLN (słownie: sto tysięcy 00/100 PLN).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: TERMIN UDZIELANEJ RĘKOJMI ORAZ GWARANCJI JAKOŚCI W MIESIĄCACH
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mzd.czest.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach