Przetargi.pl
Budowa chodnika ul. Legionów - etap II

Gmina Czechowice-Dziedzice ogłasza przetarg

 • Adres: 43-502 Czechowice-Dziedzice, Plac Jana Pawła II 1
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 2147114 , fax. 32 2147152, 2147182
 • Data zamieszczenia: 2016-07-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Czechowice-Dziedzice
  Plac Jana Pawła II 1 1
  43-502 Czechowice-Dziedzice, woj. śląskie
  tel. 32 2147114, fax. 32 2147152, 2147182
  REGON: 00052360800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.czechowice-dziedzice.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa chodnika ul. Legionów - etap II
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia pn.: Budowa chodnika ul. Legionów - etap II obejmuje wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn.Budowa chodnika ul. Legionów - etap II (odcinek pomiędzy ul. Cmentarną a ul. Hrabiego Renarda w Czechowicach-Dziedzicach) polegających m.in. na: - robotach rozbiórkowych, - robotach ziemnych, - wykonaniu konstrukcji poszerzenia jezdni - wykonaniu rozbieralnej nawierzchni pobocza utwardzonego (~224,64 m2), - umocnienie rowu elementami korytkowymi (~196,30 m) z umocnieniem skarp płytami ażurowymi (~569,27 m2), - budowie kanalizacji deszczowej. Przedmiot zamówienia obejmuje także wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera: - załącznik nr 2 do SIWZ - dokumentacja projektowa, - załącznik nr 3 do SIWZ - przedmiar robót (opracowanie pomocnicze), - załącznik nr 4 do SIWZ - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych,które stanowią integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Roboty realizowane będą na podstawie: Dokumentacji projektowej opracowanej przez Pracownię Projektowo-Usługową RONDO Bogdan Markowski pn.: - P.B.W. budowy chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej 4116S ulicy Legionów w Czechowicach-Dziedzicach - tom 1/2, tom 2/2 Inne uwarunkowania: 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z części robót, jeżeli zajdzie taka potrzeba. 2. Podane w dokumentacji projektowej przykładowe nazwy handlowe materiałów i ich producentów nie stanowią nakazu ich stosowania. Nazwami handlowymi posłużono się w celu opisania parametrów jakościowych danego wyrobu. 3. Wszystkie elementy wymienione powyżej mogą być zastąpione przez inne, równoważne,posiadające wszystkie wymagane atesty, certyfikaty i pozwolenia. Ciężar udowodnienia, że wyroby przyjęte przez Wykonawcę są równoważne w stosunku do zaproponowanych w dokumentacji projektowej, spoczywa na Wykonawcy. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. 5. Wszystkie wymiary i powierzchnie należy sprawdzić przed zamówieniem materiałów. 6. Wykonywanie robót, odbiory częściowe oraz organizację (bhp, ppoż. oraz koordynacja w zakresie bhp) na terenie prowadzonych robót należy prowadzić w oparciu o aktualne normy i przepisy. Jeśli w materiałach przetargowych opisujących przedmiot zamówienia został wskazany jakikolwiek znak towarowy (marka), producent, dostawca, patent, pochodzenie materiałów lub wskazanie norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesień, o których mowa w art. 29 ust. 3 i art. 30 ust.1-3 ustawy Pzp, należy je traktować jedynie jako dane pomocnicze określające właściwości techniczne, eksploatacyjne i użytkowe wyrobów i materiałów; w takim przypadku Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych w stosunku do opisywanych w dokumentacji projektowej (załącznik nr 2 do SIWZ), przedmiarze robót (załącznik nr 3 do SIWZ) oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (załącznik nr 4 do SIWZ), pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji oraz będą zgodne pod względem: a) charakteru użytkowego (tożsamość funkcji), b) parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, itp.), c) parametrów bezpieczeństwa użytkowania, d) standardów emisyjnych. Wykonawca, który będzie powoływać się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały lub rozwiązania spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w przedmiarze robót i specyfikacji technicznej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452332207
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca winien wnieść wadium w wysokości 5000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: okres udzielonej gwarancji i rękojmi
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.czechowice-dziedzice.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach