Przetargi.pl
Modernizacja (remont) skrzyżowania ul. 1 Maja z ul. Olimpijską i ul. Sztwiertni.

Gmina Wisła ogłasza przetarg

 • Adres: 43-460 Wisła, Plac Bogumiła Hoffa 3
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 033 855-24-25 , fax. 033 855-29-95
 • Data zamieszczenia: 2016-07-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Wisła
  Plac Bogumiła Hoffa 3 3
  43-460 Wisła, woj. śląskie
  tel. 033 855-24-25, fax. 033 855-29-95
  REGON: 07218236700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip.wisla.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja (remont) skrzyżowania ul. 1 Maja z ul. Olimpijską i ul. Sztwiertni.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie oznakowania zgodnie z dołączonym projektem organizacji ruchu Roboty rozbiórkowe i ziemne: - zfrezowanie istniejącej nawierzchni asfaltowej - rozebranie krawężników betonowych, - rozebranie obrzeży betonowych , - rozebranie chodników z płyt chodnikowych - przecięcie asfaltu przecinarką do cięcia asfaltu wzdłuż krawężnika gdzie nie będzie wykonywana nakładka asfaltowa, - rozebranie ręczne nawierzchni asfaltowej przy krawężniku - wywiezienie gruzu z rozbiórki krawężników , obrzeży i płyt chodnikowych - dokonanie utylizacji gruzu z rozbiórki na wysypisku . - wykonanie koryta pod podbudowę chodnika i jezdni w miejscu poszerzenia drogi Przebudowa nawierzchni drogi : - wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego na poszerzeniu jezdni - wykonanie rowków pod krawężniki i ławy krawężnikowe. - montaż krawężników drogowych betonowych wraz z wykonaniem ław betonowych i obetonowanie krawężników - oczyścić mechanicznie całą powierzchnię z frezowaną , - skropić oczyszczoną powierzchnię asfaltową emulsją asfaltową na gorąco - ułożyć warstwę wiążącą z betonu asfaltowego - skropić warstwę wiążącą emulsją asfaltową na gorąco - ułożyć warstwę ścieralną z betonu asfaltowego Przebudowa nawierzchni chodnika - wykonać podbudowę pod nawierzchnię chodnika na ul. 1 Maja i Sztwiertni, - wykonać dolną warstwę podbudowy pod chodnik w parku - wykonać górną warstwę podbudowy pod chodnik w parku. - ułożyć obrzeża betonowe - ułożyć nawierzchnię z kostki brukowej betonowej szarej - wykonać nawierzchnię z kostki granitowej - przełożyć kostkę granitową na wjeździe Odwodnienie nawierzchni drogi. - wykonać studzienkę ściekową uliczną z kratą ściekową żeliwną typ ciężki - wykonać studnię chłonną z kręgów betonowych - wyregulować wszystkie kraty ściekowe oraz włazy kanałowe do wysokości nowej nawierzchni na jezdni i chodniku. Instalowanie znaków drogowych i urządzeń związanych z drogami. - dostarczyć i zamontować Parkomat na baterie słoneczne i akumulatory wraz z wykonaniem fundamentu. - ustawienie znaku nakazu i zakazu ostrzegawcze oraz informacyjne dotyczące postoju samochodów - malowanie linii na jezdni na placu postojowym.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452332207
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 33 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający ustala wysokość wadium przetargowego w wysokości 3.300,00 PLN (słownie złotych: trzy tysiące trzysta złotych 00/100),

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres gwarancji/rękojmi
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://um.wisla.pl/SIWZ/2016droga_skrzyzowanie/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach