Przetargi.pl
Odbudowa drogi gminnej nr 5374, 3012 i 2925 w Milówce w km 0+000-0+982 wraz z odbudową mostu w ciągu drogi w km 0+780

Gmina Milówka ogłasza przetarg

 • Adres: 34-360 Milówka, ul. Jana Kazimierza 123
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 033 8637190 , fax. 033 8637600
 • Data zamieszczenia: 2016-07-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Milówka
  ul. Jana Kazimierza 123 123
  34-360 Milówka, woj. śląskie
  tel. 033 8637190, fax. 033 8637600
  REGON: 00054902200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.milowka.com.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Odbudowa drogi gminnej nr 5374, 3012 i 2925 w Milówce w km 0+000-0+982 wraz z odbudową mostu w ciągu drogi w km 0+780
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest odbudowa drogi gminnej nr 5374, 3012 i 2925 w Milówce w km 0+000-0+982 wraz z odbudową mostu w ciągu drogi gminnej w km 0+780. Zakres robót obejmuje między innymi: odbudowa drogi gminnej nr 5374, 3012 i 2925 w Milówce w km 0+000-0+982: roboty przygotowawcze, roboty ziemne i koryto drogowe, podbudowy, korytka ściekowe i płyty ażurowe, nawierzchnia, bariery stalowe drogowe. odbudową uszkodzonego mostu w ciągu drogi gminnej w km 0+780: roboty rozbiórkowe, konstrukcja mostku, płyty przejściowe, nawierzchnia drogi na moście, bariery, umocnienia dna potoku i zabezpieczenie nabrzeża koszami siatkowo-kamiennymi. Roboty realizowane będą na podstawie : Dokumentacji projektowej, Szczegółowej specyfikacji technicznej, prawa budowlanego, sztuki budowlanej, zaleceń Zamawiającego. Inne uwarunkowania: Podane w dokumentacji projektowej przykładowe nazwy handlowe materiałów i ich producentów nie stanowią nakazu ich stosowania. Nazwami handlowymi posłużono się w celu opisania parametrów jakościowych danego wyrobu. Wszystkie elementy wymienione powyżej mogą być zastąpione przez inne, równoważne, posiadające wszystkie wymagane atesty, certyfikaty i pozwolenia. Ciężar udowodnienia, że wyroby przyjęte przez Wykonawcę są równoważne w stosunku do zaproponowanych w dokumentacji projektowej, spoczywa na Wykonawcy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja projektowa oraz szczegółowa specyfikacja techniczna. Wszystkie wymiary i powierzchnie należy sprawdzić przed zamówieniem materiałów. Wykonawca winien wydzielić i zabezpieczyć teren prowadzonych prac. Wykonywanie robót, odbiory oraz organizację (bhp, ppoż. oraz koordynacja w zakresie bhp) na terenie prowadzonych robót należy prowadzić w oparciu o aktualne normy i przepisy. Roboty należy prowadzić pod nadzorem osoby posiadającej odpowiednie kwalifikacje zawodowe. Użyte materiały muszą posiadać wszystkie wymagane przepisami świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Roboty zanikowe takie jak warstwy podbudowy, warstwy nawierzchni podlegają zgłoszeniu do odbioru inspektorowi nadzoru inwestorskiego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera: załącznik nr 2 do SIWZ - dokumentacje projektowe, załącznik nr 3 do SIWZ - przedmiary robót (opracowanie pomocnicze), załącznik nr 4 do SIWZ - szczegółowa specyfikacja techniczna, które stanowią integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający dopuszcza użycie innych równoważnych materiałów i urządzeń niż wskazane w dokumentacji projektowej (załącznik nr 2 do SIWZ), przedmiarze robót (załącznik nr 3 do SIWZ) oraz szczegółowej specyfikacji technicznej (załącznik nr 4 do SIWZ), lecz muszą one spełniać wszystkie normy oraz być o parametrach nie gorszych od wskazanych przez Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452332207
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca winien wnieść wadium w wysokości 23 000 zł (słownie: dwadzieścia trzy tysiące złotych 00/100), w nieprzekraczalnym terminie do dnia 04.08.2016 r godz.11:00 Wadium może być wnoszone w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240). Jeżeli wadium jest wnoszone w pieniądzu, należy je wpłacić przelewem na wskazany rachunek bankowy Zamawiającego: Banku Spółdzielczym w Węgierskiej Górce 20 8131 0005 0000 0244 2000 0030. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, gdy wpływ środków na rachunek zamawiającego nastąpi przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie innej niż pieniądz, oryginały dokumentów, o których mowa wyżej należy złożyć w kasie Urzędu (parter), natomiast do oferty należy załączyć ich kserokopię. W przypadku przesyłania wadium (w formie innej niż w pieniądzu) drogą pocztową lub kurierem - Wykonawca odpowiada za właściwy opis koperty zapewniający jej skierowanie do siedziby Zamawiającego oraz zachowanie terminu na wniesienie wadium. Dokumenty te muszą być ważne do dnia 03.09.2016 r. Dokument w formie poręczenia winien zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty wadium, zgodnie z warunkami przetargu, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń. Zamawiający dokonuje zwrotu wadium oraz żąda ponownego wniesienia wadium zgodnie z warunkami określonymi w art. 46 ust. 1, 1a, 2 i 3 ustawy - Prawo zamówień publicznych. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: okres udzielonej gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.milowka.com.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach