Przetargi.pl
Przebudowa - modernizacja drogi w ulicach Willowa i Jurajska w miejscowości Jaskrów, gmina Mstów

Urząd Gminy Mstów ogłasza przetarg

 • Adres: 42-244 Mstów, ul. 16 Stycznia 14
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 034 3284005 , fax. 034 3785558
 • Data zamieszczenia: 2016-07-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy Mstów
  ul. 16 Stycznia 14 14
  42-244 Mstów, woj. śląskie
  tel. 034 3284005, fax. 034 3785558
  REGON: 05427290000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mstow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa - modernizacja drogi w ulicach Willowa i Jurajska w miejscowości Jaskrów, gmina Mstów
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przebudowa - modernizacja drogi w ulicach Willowa i Jurajska w miejscowości Jaskrów, gmina Mstów o zakresie rzeczowym : a) Ulica Willowa odcinek od DW 786 do ul. Jurajskiej Długość projektowanego odcinka wynosi 533,0 m. Zakres planowanej modernizacji na tym odcinku obejmuje: - wymianę krawężnika - po stronie wschodniej jezdni - na nowy, - poszerzenie istniejącej nawierzchni - jako przyszłej podbudowy - do szerokości projektowanej 5,0+0,20 m, - ułożenie nawierzchni ścieralnej i wyrównawczej z betonu asfaltowego na szerokość 5,0 m, - ułożenie chodnika z kostki brukowej betonowej o szerokości 1,50 m. b) Ulica Jurajska Długość robocza ul. Jurajskiej wynosi 2414,0 m. Modernizacja tej ulicy polega na odbudowie jezdni o zniszczonej nawierzchni bitumicznej o długości 1344,0 m i szerokości 4,50 m przez ułożenie warstwy ścieralnej i wyrównawczej z betonu asfaltowego na istniejącej i miejscami poszerzonej podbudowie. Na pozostałym odcinku ul. Jurajskiej o nawierzchni gruntowej należy wykonać podbudowę z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie lub tłucznia kamiennego o grubości warstwy 20 cm, a następnie ułożyć warstwę wiążącą i warstwę ścieralną z betonu asfaltowego. Długość tego odcinka wynosi 1070,0 m w tym o szerokości jezdni 4,5 m-916 m i o szerokości 5,0 m-154,0 m.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452332207
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga od wykonawców wniesienia wadium w kwocie 20 000zł.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Gwarancja
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mstow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach