Przetargi.pl
Przebudowa ulicy Drzewnej w Częstochowie

Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie ogłasza przetarg

 • Adres: 42-217 Częstochowa, ul. Popiełuszki 4/6
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 34 3664095, 3664337 wew. 34 , fax. 34 3664305 wew. 60, 3664337
 • Data zamieszczenia: 2016-07-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie
  ul. Popiełuszki 4/6 4/6
  42-217 Częstochowa, woj. śląskie
  tel. 34 3664095, 3664337 wew. 34, fax. 34 3664305 wew. 60, 3664337
  REGON: 15030984700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzd.czest.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa ulicy Drzewnej w Częstochowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres robót obejmuje między innymi: - Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat. III-IV; głębokość do 1,5 m, szerokość 0,8-1,5 m - analogia zasypanie rowów. - Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III. - Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 40 cm - Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. V-VI głębokości 49 cm. - Stabilizacja mieszanina popiołowo - żużlowo - cementowa warstwa gr 20 cm o Rm=2,5MPa z dowozu. - Podbudowa pomocnicza z mieszanki MCE - grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm. - Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej. - Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem. - Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej klińcowo-żwirowej o lepiszczu asfaltowym - grubość warstwy po zagęszczeniu 7 cm AC 16W PMB 25/55-60. - Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 6 cm AC 16W PMB 25/55-60. - Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych SMA - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm - SMA 11 PMB 45/80-65. - Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem. - Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm - wjazdy + peron. - Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych - kanalizacja sanitarna. - Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych. - Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocą mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane mechanicznie - oznakowanie gładkie. - Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III bez nawożenia. - Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grub.10 cm - Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grub.20 cm - ANALOGIA - OBSYPKA RUR PIASKIEM 20 CM PONAD WIERZCH RURY. - Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm - Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 200 mm PRZEJŚCIA SZCZELNE. - WŁĄCZENIE DO ISTNIEJĄCEJ STUDNI FI 1200. - Studzienki ściekowe z gotowych elementów betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452332207
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 46 000.00 PLN (słownie: czterdzieści sześć tysięcy 00/100 PLN).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: TERMIN UDZIELANEJ RĘKOJMI ORAZ GWARANCJI JAKOŚCI W MIESIĄCACH
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mzd.czest.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach